15
05 2017
752

Norme clare pentru finanțarea proiectelor din FMP

Prin Ordinul nr.865, emis pe 11 aprilie de Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), a fost instituit Consiliul coordonator privind stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor din fondul masurilor de profilaxie(FMP) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanțate în bază de proiecte. Acest act normativ a fost publicat în MO din 12 mai 2017. În componența nominală a Consiliului coordonator au fost incluși șapte factori responsabili - 2 de la MS și 5 de la CNAM, prima în listă fiind viceministrul sănătății Aliona Serbulenco. De asemenea, a fost publicat Regulamentul aprobat privind modalitatea de finanțare din FMP în bază de proiecte, a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire. Potrivit acestuia, MS va solicita, către 30 iunie a fiecărui an, instituțiilor medico-sanitare prioritățile de finanțare și le va prezenta Consiliului coordonator pentru a decide asupra utilizării mijloacelor din FMP, gestionat de CNAM. Scopul este de a stabili un mecanism transparent și eficient de planificare, administrare și monitorizare a realizării proiectelor finanțate din FMP. Regulamentul precizează că finanțarea proiectelor din FMP se face conform legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice și va corespunde mai multor principii, caracteristice procesului de achiziții publice. Astfel, proiectele selectate trebuie să corespundă cu politicile și programele naționale în domeniul sănătăți, să asigure un nivel înalt al raportului cost – calitate, ținând cont și de disponibilitatea resurselor FMP. Proiectele urmează să fie selectate în baza liberei concurențe și a tratamentului egal al solicitaților de mijloace din FMP, iar atribuirea finanțării urmează să se facă în mod transparent, cu publicarea proiectelor depuse la concurs pe site www. cnam.md și în mass-media. Anunțul privind selectarea proiectelor va conține cuantumul total al alocațiilor financiare nerambursabile din FMP pentru anul respectiv, criteriile de acordare a finanțării, condițiile de participare la concurs și ce documente urmează să conțină dosarele prezentate de solicitanții de finanțare. În afară de descrierea succintă a proiectului, dosarul trebuie să includă documente ce confirmară identitatea persoanei juridice, înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, certificatul privind starea contului bancar, confirmările că solicitantul nu are datorii la bugetul public național, declarația pe propria răspunderea privind lipsa datoriilor față de alți creditori. De asemenea, descrierea pe scurt a proiectelor realizate în ultimii 12 ani, în special cele în domeniul medicinii. Comisia, instituită de Consiliu, va decide prin vot deschis asupra alocării mijloacelor financiare nerambursabile din FMP şi alocarea integrală sau parțială a mijloacelor. Nu vor putea fi finanțate proiectele de ajutor umanitar sau activitățile de caritate, activitățile politice și de partid, cercetările academice, conferințele științifice pe domeniu, deplasările individuale la seminare. Proiecte vor fi apreciate printr-un punctaj de 100 puncte, vor fi acceptate pentru finanțare cele ce a au acumulat cel puțin 85 de puncte. Lista proiectelor selectate va fi publicată pe site CNAM nu mai târziu de 25 decembrie (pentru anul ce urmează). Mai reținem că procesul de implementare a proiectelor finanțate din FMP, utilizarea mijloacelor alocate poate fi verificată de CNAM. Contractele de finanțare cu realizatorii proiectelor vor prevedea dreptul Curții de Conturi de a exercita controlul asupra activității nonprofit, finanțate din FMP al asigurărilor obligatorii de asistență în medicină. Contractele, finanțate din FMP, pot fi reziliate de CNAM în caz de nerespectare a clauzelor. În asemenea cazuri sumele cheltuielilor nejustificate vor fi returnate de beneficiarii finanţării în termen de 15 zile. Notă: pentru anul curent FMP a fost aprobat în volum de 6,23 mld lei, cu un deficit de 92,8 mil. lei. În 2017 fondul măsurilor de profilaxie și fondul, destinat prestatorilor de servicii, au fost majorate comparativ 2016 cu câte 25 mln. lei. Din FMP se finanțează activități ce țin de promovarea și educarea modului sănătos de viață, combaterea consumului de droguri, tutun și alcool, de efectuarea unor screening-uri pentru diferite categorii de populație pentru a depistarea stările precanceroase, bolile cardiovasculare, alte maladii. Eligibile pentru finanțare sunt activitățile ce țin de dezvoltarea unor sisteme informaționale moderne, care ar facilita nu doar accesul populației la unele serviciu medicale, dar și la elaborarea unor statistici medicale corecte, acestea fiind importante atât pentru sistemul ocrotirii sănătăți, dar și pentru prezentare către organismele internaționale , cum ar fi Organizația Mondială a Sănătăți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.