11
11 2019
503

ONC vor contribui cu 20% la finanțarea proiectelor culturale

Cuantumul finanțării unui proiect cultural desfășurat de organizațiile necomerciale se stabilește la 80% din costul acestuia, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect. Contribuția ONC la realizarea proiectului este de 20% din costul aprobat, asigurate din surse proprii sau prin cofinanțare. În Monitorul Oficial din 8 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2014. Regulamentul stabilește modul de susținere financiară din bugetul de stat a ONC în scopul încurajării proiectelor culturale, a potențialului creativ, precum și al formării condițiilor adecvate pentru desfășurarea activităților culturale promovate de societatea civilă și integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naționale în domeniul culturii. Totodată, se abrogă Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti (HG nr.834/2014), care, potrivit autorilor, are multiple carențe sesizate atât de MECC, cât și de reprezentanții mediului asociativ. Printre acestea se numără limitarea participării la concurs doar a organizațiilor cu statut de asociație obștească, celelalte organizații necomerciale fiind discriminate; inexistența unei corelații clare între punctajul acumulat de un proiect și suma alocată, cofinanțarea de doar maximum 50% din costul unui proiect de către minister (relativ puțin pentru organizațiile necomerciale, care trebuiau să identifice, la rândul lor, cel puțin jumătate din suma proiectului din propriile bugete sau de la alți finanțatori). Potrivit noului Regulament, costurile proiectelor se estimează și se prezintă în mod detaliat sub aspectul articolelor și alineatelor de cheltuieli conform clasificației bugetare. Cheltuielile necesare pentru realizarea proiectelor se divizează în cheltuieli asigurate din contul veniturilor proprii ale solicitantului de finanțare și cheltuieli propuse spre a fi acoperite din bugetul de stat. Totodată, propunerile bazate în exclusivitate pe suportul bugetului de stat nu vor fi examinate. Finanțarea proiectelor culturale se face pe baza concursului de solicitări de proiect, care se organizează anual și este anunțat pe pagina web oficială a MECC. Dosarul de solicitare a finanțării se transmite în mod electronic și va conține următoarele documente: • formularul privind solicitarea de participare la concurs • formularul privind proiectul cultural • formularul privind bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului cultural • formularul privind organizația necomercială • CV-ul managerului de proiect și al participanților la proiectul cultural; • copia statutului organizației; • dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți (scrisori de intenție, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar • copiile situațiilor financiare pentru anul precedent; • certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget; • certificatul organului de conducere privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite. Data-limită de prezentare a proiectelor la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este 25 noiembrie. Notă: Anual, prin Legea bugetului de stat, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării îi sunt repartizate mijloace financiare pentru organizarea concursului de proiecte culturale. Pentru anii 2019-2021, în acest scop au fost planificate 5 000 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.