Catalogul instituţiilor

Ministerul Educației al RM

departamentul a Guvernului de Stat, care este responsabil pentru dezvoltarea învățământului, educației, științei în Republica Moldova

www.edu.gov.md

26
02 2020
340

Признание и эквивалентность документов об образовании в Молдове

Министерство образования, культуры и исследований утвердило Методологию определения соответствия уровня квалификаций, полученных до утверждения Национальной рамки квалификаций Республики Молдова (НРКРМ). Она регулирует процесс признания и установления эквивалентности документов об образовании и квалификаций, полученных в рамках национальной системы образования и профессиональной подготовки до 2014 г. и в системе постсоветского пространства, предусмотренных в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 1016/2017, и уровней НРКРМ и Европейской системы квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF LLL).
Detalii
25
02 2020
370

Angajatorul poate solicita certificatul de recunoaștere și echivalare pentru acces pe piața muncii

În vederea accesului pe piața muncii din Republica Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării recunoaște sau echivalează acte de studii obținute în străinătate pentru cetățenii RM, precum și pentru cetățeni străini care solicită angajarea în câmpul muncii în țara noastră.

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 1702 din 26 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Astfel, procedura de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și/sau ridicarea Certificatului de recunoaștere și echivalare pentru acces pe piața muncii poate fi solicitată de către titularul actului de studii, angajator sau altă persoană fizică cu procură notarială.
Detalii
17
12 2019
330

Competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă vs oferta educaţională

Valorificarea capitalului uman prin studii de calitate şi angajarea eficientă pe piaţa muncii prevede racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii ratei integrării socio-profesionale şi autorealizării personale, a productivităţii forţei de muncă, a creşterii nivelului economiei naţionale. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare proiectul Ghidului metodologic pentru transpunerea competenţelor profesionale în rezultate ale învățării.

Documentul va asigura corelarea dintre cererea de competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă şi oferta educaţională, consolidarea parteneriatului dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii, care vor genera oferta educaţională ce va corespunde cantitativ, calitativ şi structural cererii de forţă de muncă.
Detalii
11
11 2019
323

ONC vor contribui cu 20% la finanțarea proiectelor culturale

Cuantumul finanțării unui proiect cultural desfășurat de organizațiile necomerciale se stabilește la 80% din costul acestuia, dar nu mai mult de 200 mii lei pentru un proiect. Contribuția ONC la realizarea proiectului este de 20% din costul aprobat, asigurate din surse proprii sau prin cofinanțare. În Monitorul Oficial din 8 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2014.

Regulamentul stabilește modul de susținere financiară din bugetul de stat a ONC în scopul încurajării proiectelor culturale, a potențialului creativ, precum și al formării condițiilor adecvate pentru desfășurarea activităților culturale promovate de societatea civilă și integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naționale în domeniul culturii.
Detalii
27
09 2019
286

Mediul de afaceri, invitat să contribuie la promovarea profesionalismului și competitivității în învăţământ

Reprezentanții mediului de afaceri pot candida la funcţia de membru al Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACIP).

În Monitorul Oficial de astăzi, 27 septembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a publicat Ordinul nr. 1076 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de selectare a membrilor în acest Consiliu.

Potrivit documentului, reprezentanții mediului de business care intenționează să aplice la această funcție trebuie să întrunească unele condiții, printre care: să dețină cetăţenia Republicii Moldova, să nu fie instituită în privința sa o măsură de ocrotire judiciară și să dețină o vechime de muncă de cel puţin 5 ani.
Detalii
05
04 2019
1222

O zi de odihnă în taberele de vară va costa 196 lei

Până la 17 mai 2019, ministerele și alte autorități administrative centrale vor finaliza lucrările de pregătire a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.

Guvernul a aprobat în ședința din 3 aprilie curent proiectul hotărârii cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019.
Detalii
05
09 2018
908

Programele de formare profesională vor fi coordonate cu ministerele de resort

Formarea profesională continuă a adulţilor se va organiza în mod distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinându-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în câmpul muncii.
Detalii
30
05 2017
1887

Părinții vor achita doar 20% pentru biletele în taberele de vară pentru copii și adolescenți

Lucrările de pregătire și dotare cu utilajul necesar a tabarelor de vară pentru copii și adolescenți, potrivit unei decizii a Guvernului privind organizarea odihnei pentru copii şi adolescenţi în sezonul estival 2017, urmau să fie încheiate până la 20 mai. Decizia se regăsește în paginile ediții Monitorului Oficial din 26 mai curent, prezentând și componența nominală a Comisiei guvernamentale, responsabile pentru implementarea și monitorizarea prevederilor acesteia.
Detalii
07
04 2017
687

Programul de Suport a reformelor în învățământul vocațional va fi extins

Guvernul a aprobat o decizie, prin care vor fi inițiate negocieri, cu semnarea ulterioară a Addendum-ului la Acordul de finanțare dintre Executivul de la Chișinău și UE privind Programul de Suport al implementării reformei învățământului vocațional/tehnic din Moldova. Prin Addendumul propus Ministerul Educație solicită extinderea termenului de implementare a acestui proiect de la 31 decembrie 2016 la 10 iulie 2017.

Detalii