01
11 2019
1385

Organizațiile de creditare nebancară: cadru legal unitar și protejarea consumatorilor de riscul de supra-îndatorare

Organizațiilor de creditare nebancară li se va permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea creditelor nebancare, a dobânzilor aferente și pentru acoperirea creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și dobânzilor de leasing financiar, care se determină conform regulamentelor corespunzătoare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această prevedere se va regăsi în art.31 alin.4) din Codul Fiscal. În prezent, acesta permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente, care se determină conform regulamentelor CNPF cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi condiţionate de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente; şi/sau provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi neachitarea dobânzilor de leasing, în mărime de până la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă pentru modificarea unor acte legislative. Proiectul este elaborat ca urmare a adoptării Legii nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancare și are ca scop asigurarea unui cadru legal unitar în ceea ce privește termenul „organizație de creditare nebancară”. Astfel, acesta va fi substituit de termenul „organizație de microfinanțare și companii de leasing” în art. 25 alin. 2) și din art. 31 alin. 2) al CF. Totodată, sintagma „organizație de creditare nebancară” va fi introdusă și în alte acte legislative, precum Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor; Legea contabilității și raportării financiare; Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii; Legea privind contractele de credit; Legea privind birourile istoriilor de credit; Legea cu privire la asigurări; Legea privind reglementarea valutară; Legea privind piața de capital. De asemenea, Codul contravențional va fi completat cu art. 3103 ce va reglementa răspunderea pentru încălcarea legislației privind activitatea organizațiilor de creditare nebancară. Astfel, nerespectarea de către acestea a cerințelor privind elaborarea și aprobarea regulamentelor interne de activitate se va sancționa cu amendă de la 100 la 300 de UC. Totodată, desfășurarea de către acestea, cu titlu profesional, a altor activități decât cele stabilite în lege, se va sancționa cu amendă de la 200 la 500 UC. Încălcarea restricțiilor stabilite în activitatea organizațiilor de creditare nebancară ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 500 UC, iar a cerințelor ce țin de înregistrarea de stat, aferente solicitării avizului sau notificării CNPF se va amenda cu 100-300 UC. Se propune și sancționarea cu amendă, de la 100 la 250 UC, în cazul încălcării exigențelor față de administratorii și fondatorii organizației de creditare nebancară, precum și sancționarea cu amendă de la 100 la 200 UC în cazul nerespectării cerințelor aferente capitalului social minim și capitalului propriu. Articolul propus mai prevede sancționarea cu amendă de la 100 la 200 UC pentru neefectuarea de către organizație a auditului în cazurile stabilite de lege. În același timp, se propun mai multe amendamente la Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară. Astfel, se va interzice să se aplice oricare plăți, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și penalitățile aferente unui contract de acordare a creditului nebancar sau leasing financiar pentru consumator, pe un termen mai mic de 2 ani, în mărimea totală ce depășește valoarea debursată conform contractului. Totodată, se interzice organizațiilor de creditare nebancară, în cazul acordării creditelor nebancare pentru consumatori la care suma inițială debursată este de până la 50 mii lei, să efectueze schimbări ale clauzelor contractuale care, ca efect, măresc obligația pecuniară inițială a consumatorului, și să încheie oricare alte acte juridice cu același debitor care, ca efect, măresc obligația pecuniară totală a acestuia, până la stingerea obligației de rambursare a creditului nebancar curent și expirarea a cel puțin 10 zile lucrătoare de la această acțiune. Propunerile au ca scop protejarea consumatorilor de riscul de supra-îndatorare. În același timp, proiectul stabilește expres obligația organizației de creditare nebancară de a-și desfășura activitatea în sediul înregistrat în Republica Moldova și indicat în actul său de constituire. Reamintim că, în luna august curent, CNPF a elaborat un proiect de modificare și completare a unor legi, prin care se propunea plafonarea costurilor creditelor nebancare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.