Știri

Особенности представления Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET08) за налоговый период 2014 года – в новом номере журнала «Monitorul Fiscal FISC.md»

До 25 марта, как предусматривает действующее законодательство, каждый гражданин, имеющий обязательства по уплате подоходного налога, обязан представить в налоговый орган Декларацию о подоходном налоге физического лица (Форма СЕТ08) и погасить сумму обязательства по подоходному налогу. В мартовском номере журнала «Monitorul Fiscal FISC.md» вы получите ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся действующих законодательных норм, регламентирующих процедуру подачи декларации и уплаты подоходного налога физическими лицами – гражданами Республики Молдова. Материал подготовила Марина Кравченко, главный инспектор Отдела прямых налогов ГГНИ. Принимая во внимание актуальность темы, мы публикуем информацию для граждан в открытом доступе. Читайте на сайте: Каков крайний срок представления Декларации физическими лицами - гражданами Республики Молдова за 2014 год? (Care este termenul limită de depunere a Declarației de către persoana fizică-cetățean pentru anul 2014?) Какую форму Декларации физического лица о подоходном налоге за 2014 год следует представить физическому лицу – гражданину? (Care este forma Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit ce urmează a fi prezentată de către persoana fzică-cetățean pentru anul 2014?) Кто является субъектом обложения подоходным налогом? (Cine sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit?) В каких случаях у физического лица появляется обязательство по представлению Декларации о подоходном налоге (форма CET08) за 2014 год? (Care persoane fizice sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014?) Куда физическому лицу следует представить Декларацию? (Unde urmează persoana fizică să depună Declarația?) Обязано ли физическое лицо, не имеющее обязательства по представлению Декларации о подоходном налоге, при наличии переплаты по подоходному налогу представить Декларацию в срок до 25 марта года, следующего за отчетным налоговым годом? (Va fi obligată persoana fizică, care nu are obligație să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus a impozitului să depună Declarația în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune?) Обязано ли физическое лицо, которое намерено изменить свое постоянное место жительства в Республике Молдова на местожительство в другой стране, представить Декларацию в сроки, предусмотренные законодательством, а именно до 25 марта года, следующего за отчетным налоговым годом, или для таких лиц предусмотрен другой срок представления? (Vor fi obligate persoanele fizice care intenționează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară, să prezinte Declarația în termenul prevăzut de legislație pentru depunerea Declarației, adică, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune sau pentru acestea este prevăzut un alt termen de prezentare?) Вправе ли физическое лицо потребовать продления срока представления Декларации, и как ему следует поступить в случае установления у него обязательств по уплате подоходного налога? (Este în drept persoana fizică să ceară prelungirea termenului de depunere a Declarației și cum urmează să procedeze în cazul depistării de către aceasta a obligației de achitare a impozitului pe venit?) Каков размер освобождений, на которые имеет право физическое лицо в 2014 году? (Care este mărimea scutirilor la care avea dreptul persoana fizică în anul 2014?) Какие ставки по подоходному налогу действовали в 2014 году? (Care au fost cotele la impozitul pe venit în vigoare în anul 2014?) Какие штрафные санкции применит налоговой орган в случае, если физическое лицо представит Декларацию с опозданием? (Care sancțiuni va aplica organul fiscal în cazul în care persoana fizică va prezenta Declarația cu întîrziere?) На основании каких документов физическому лицу следует заполнить Декларацию физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08)? (În baza căror documente persoana fizică urmează să completeze Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)?) Следует ли физическому лицу, которое в течение 2014 года получило доход в виде процентных начислений в результате вклада денежных средств на банковский счет, представить Декларацию физического лица по подоходному налогу (форма СЕТ08) и заполнить позицию 1.5 «Процентные начисления» в Декларации? (Urmează persoana fizică, care pe parcursul anului 2014 a obținut venit sub formă de dobîndă în urma depunerii mijloacelor bănești la conturile bancare, să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) și să completeze poziția 1.5 „Dobînda” din Declarație?) Согласно форме Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08), утвержденной ПП № 1398 от 8.12.2008, при получении дохода в виде налогооблагаемых премий и призов, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д., он должен быть указан в п. 1.8 «Налогооблагаемые премии и призы, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д.» в Декларации. (Potrivit formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), aprobat prin HG nr. 1398 din 8.12.2008, la obținerea veniturilor sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obținute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. urmează a fi reflectate în rîndul 1.8 „Primele şi premiile impozabile, inclusiv obținute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.” din Declarație.) Какие санкции предпримет налоговый орган в случае, если физическое лицо – гражданин не представило Декларацию физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08)? (Ce sancțiuni va aplica organul fiscal în cazul în care persoana fizică – cetățean nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)?) Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право воспользоваться освобождением на иждивенца, если в то же время и супруга пользуется этим освобождением? (Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază și ea în același timp de aceste scutiri?) Если полученный физическим лицом доход в виде заработной платы по месту работы по совместительству превышает сумму заработной платы по основному месту работы, может ли физическое лицо выбрать место (место работы по совместительству или место основной работы), где потребует предоставления освобождений, на которые, согласно действующему законодательству, имеет право? (În cazul în care venitul obținut de către persoana fizică sub formă de salariu la locul de muncă prin cumul depășește suma salariului obținut la locul de muncă de bază, va putea persoana fizică să aleagă locul (locul de muncă prin cumul sau locul de muncă de bază) unde va solicita acordarea scutirilor la care, potrivit legislație în vigoare, aceasta are dreptul?) Информация дополняется ежедневно! Информация о подписке на журнал «Monitorul Fiscal FISC.md» на 2015 г.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4855 vizualizări

Data publicării:

05 Martie /2015 14:50

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

декларация | физическое лицо | подоходный налог

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon