21
04 2020
1501

Patronatele propun o nouă formă de organizare a muncii

Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă prestarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, calificării sau profesiei pe care o deţine în alt loc sau în alte locuri decât locul de muncă organizat de angajator, folosind mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care sunt procurate din mijloace proprii sau îi sunt puse la dispoziție de angajator în acest scop. Prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența unui loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității. Confederația Națională a Patronatului din RM a propus, în contextul examinării proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii (CM), completarea legii cu cap. IX1 (art. 2921) ce va reglementa, în condițiile susținerii inițiativei, o nouă formă de organizare a muncii – telemunca. În opinia autorilor, aceasta va fi prestată în situația în care posibilitatea ei va fi prevăzută în contractul individual de muncă sau în acordul suplimentar la acesta, sau în baza unei cereri scrise a salariatului acceptate de angajator. Modul de asigurare a salariaților care prestează munca în regim de telemuncă, termenele de compensare a cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii electronice necesare şi/sau a altor cheltuieli legate de prestarea muncii în acest regim, de asigurare a securităţii informației, de evidență a orelor de muncă sau de primire-predare a lucrării sau prestaţiei efectuate, măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și alte particularități privind telemunca, după caz, vor fi stabilite în contractul individual de muncă/acordul suplimentar la acesta sau în regulamentul intern al entității, inclusiv în ordinul angajatorului. Patronatele mai propun completarea CM încă cu un articol (art. 691) care prevede posibilitatea schimbării temporare a locului de muncă în cazul unui impediment sau în scopul protejării securității si sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale, epidemiilor, pandemiilor. Astfel, în condiții care au ca efect imposibilitatea prestării de către salariat a muncii la locul organizat de angajator, acesta va putea, în funcţie de specificul muncii salariatului, să dispună prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă. Perioada de timp în care salariatul va putea activa în acest regim va fi stabilită de către angajator şi nu va depăşi durata existenţei impedimentului sau perioada pericolului real şi iminent pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor. Inițiativa prevede că, pe durata schimbării temporare a locului de muncă, salariatul își va menține funcția și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv și cel individual de muncă, cu excepția când angajatorul și salariatul vor conveni altfel, printr-un comun acord în scris, inclusiv prin mijloace electronice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.