11
06 2020
999

Pensia facultativă. Drepturi și obligații

Pensia facultativă este prestația plătită la pensionare sau în perspectiva pensionării participantului sau beneficiarului suplimentar şi distinct de pensia furnizată de sistemul public de asigurări sociale, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de legea privind fondurile de pensii facultative care definește și noțiunea respectivă.
Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Executivului din 10 iunie 2020 și urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare și aprobare. Documentul stabilește cadrul legal pentru constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative pe baza economiilor capitalizate individuale, cerinţele faţă de organizarea, licențierea şi activitățile desfășurate de administratori, norme depozitarii fondurilor de pensii facultative.  Supravegherea acestor entități va fi pusă în sarcina Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), care va elibera societăților de pensii (societate pe acţiuni ce vor acea ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii) licența de activitate.
 
Fondul de pensii ocupaționale se înființează cu condiția acceptării de către angajatorul care intenționează să achite contribuții pentru propriii salariați a planului de pensii facultative și încheierii contractului de administrare fiduciară cu administratorul fondului – o entitate reglementată din sectorul financiar, societate de pensii sau persoana juridică autorizată pentru activitățile de administrare a fondurilor de pensii în alt stat și deține licență de administrare a fondurilor de pensii facultative.
 
Conform proiectului, persoana obține calitatea de participant la un fond de pensii prin semnarea contractului individual de aderare cu administratorul care gestionează fondul de pensii şi achitarea primei contribuţii. În cazul fondului de pensii ocupaţionale, contractul individual de aderare se încheie între salariat, administrator şi angajator. Dreptul de proprietate asupra contribuţiilor plătite de angajator în numele salariatului la un fond de pensii ocupaţionale, precum şi asupra rezultatelor investirii acestor contribuţii revine salariatului după un termen de cel puţin doi ani de la data de aderare la fondul de pensii. Totodată, contribuţiile plătite de participant sau de angajator se colectează şi se reflectă în conturile individuale ale participanţilor în baza numărului de identificare personal (IDNP).
 
Documentul prevede că activul personal din contul individual al participantului este insesizabil, nu face obiectul niciunei măsuri de executare silită împotriva participantului, depozitarului, administratorului sau angajatorului, nu poate face parte din valoarea masei debitoare în caz de faliment și/sau lichidare a depozitarului, administratorului sau angajatorului, nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite ori pentru a garanta credite sau utilizat în alt mod decât cel prevăzut de lege, sub sancţiunea nulităţii și este supus normelor de drept succesoral prevăzute de legislaţie.
Cuantumul contribuţiilor la fondul de pensii și modul de plată a acestora va fi stabilit în contractul individual de aderare potrivit regulilor planului de pensii. Angajatorul va vira contribuţia datorată de fiecare salariat care a aderat la un fond în baza copiei contractului prezentat de salariat. Proiectul prevede posibilitatea împărţirii contribuției între salariat şi angajator potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă sau a unui proces-verbal încheiat de angajator cu reprezentanţii salariaţilor, ori negociată în mod individual. Totodată, dacă un participant devine inapt de a presta o muncă din cauza dizabilității, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu legislația privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor facultative.
 
Publicația noastră, după aprobarea și punerea în aplicare a proiectului de lege, va reveni cu detalii și explicații asupra documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.