03
09 2018
1090

Perfecţionarea cadrului regulator pentru achizițiile publice

Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții - de bunuri, lucrări sau servicii și se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului respectiv reprezintă achiziții mixte. În Monitorul Oficial din 24 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice. Documentul stabilește un cadru regulator mai complex în domeniul achizițiilor publice, dezvoltă mecanismele existente și instituie altele noi în vederea simplificării procesului. Legea va fi completată cu un nou articol - 21. Acesta prevede că în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale şi servicii specifice, cât și alte servicii, inclusiv în cazul contractelor mixte care au ca obiect servicii și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective. În cazul contractelor care au ca obiect achiziții reglementate de legea indicată, dar și achiziții reglementate de alte acte normative, autoritatea contractantă are dreptul să aleagă între a atribui contracte distincte pentru părți separabile sau a atribui un singur contract. Legea mai stabilește dreptul autorității contractante, înainte de inițierea procedurii de atribuire, de a organiza consultări ale pieței prin comunicarea cu experți independenți, autorități publice sau operatori economici. Totodată, se introduce conceptul de Document unic de achiziții European (DUAE). Acesta este o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic îndeplineşte condiţiile necesare, conține informații cu privire la autoritatea publică sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, aceste documente. DUAE mai conține adresa de internet a bazei de date, declarația de acordate a consimțământului etc. Legea dezvoltă și conceptul de achiziții durabile, prin introducerea termenului ciclul de viață, care se referă la toate etapele consecutive a procesului, începând de la etapa de producție și finalizând cu cea de încheiere a serviciului sau a utilizării bunurilor. Un alt aspect important prevăzut de document este facilitarea comunicării electronice în sistemul de achiziție. Autoritatea contractantă va oferi acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare sau de la data la care a expediat invitația de participare. Textul anunțului sau al invitației de participare specifică adresa de internet exactă la care va fi disponibilă documentația de atribuire. Legea mai prevede utilizarea Catalogului electronic, care va fi elaborat de către ofertanţi sau candidaţi în vederea participării la o anumită procedură de achiziție publică, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilit de autoritatea contractantă. Prevederile legii intră în vigoare la 1 octombrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.