26
06 2018
895

Plan sectorial anticorupție pentru domeniul deetatizării proprietății publice

Hotărârea cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 iunie curent. Planul are ca obiectiv eficientizarea acţiunilor statului în vederea valorificării drepturilor şi calităţii de proprietar, sporirii integrităţii responsabililor prin parcurgerea unor etape distincte de implementare a unor acţiuni concrete. Documentul se bazează pe următoarele cinci priorități: 1. Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public 2. Asigurarea transparenţei în procesul de înstrăinare şi administrare a patrimoniului public 3. Remedierea lacunelor şi inconsistenţelor actelor normative 4. Lichidarea fenomenului abuzului de putere şi depăşire a atribuţiilor de serviciu 5. Perfecţionarea managementului întreprinderilor de stat şi a patrimoniului lor. Pentru realizarea acestor priorități, în Plan sunt stabilite peste 20 de acțiuni concrete, instituțiile responsabile, termenul de realizare, precum și sursa de verificare. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Agenția Proprietăți Publice, vor fi responsabilii pentru colectarea informaţiei privind implementarea acţiunilor şi raportarea trimestrială Secretariatului Grupurilor de Monitorizare. Astfel, acțiunile se referă la inventarierea patrimoniului public, identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, înregistrarea dreptului de proprietate, implementarea soluțiilor de e-administrare a patrimoniului public, inclusiv crearea unui modul electronic pentru plasarea și accesarea datelor în regim online, efectuarea auditului performanței a inspectărilor financiare la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cota integrală sau majoritară de stat etc. Un șir de măsuri țin de instruirea angajaților din cadrul autorităților publice centrale, ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, care vor fi instruiți cu privire la regimul de prevenire a conflictelor de interes, iar cenzorii și auditorii interni - în vederea verificării situațiilor financiare a entităților cu capital de stat și gestionării patrimoniului public transmis în administrare. Acțiunile vor fi implementate din surse bugetare și extrabugetare. În document se menționează că cele mai frecvente cauze ale apariției corupției în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice se referă la evidența, evaluarea și monitorizarea ineficientă a patrimoniului public, lipsa transparenţei în procesul decizional la înstrăinarea şi administrarea patrimoniului public, cadrul normativ imperfect, abuzul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu, precum și managementul ineficient al întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.