13
09 2019
442

Planul anual al Guvernului: dezvoltarea economiei

Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice, revizuirea și aplicarea moratoriului asupra Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție, eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii cu privire la comerțul interior sunt câteva din acțiunile prevăzute pentru componenta Economie și infrastructură în Planul anual de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat astăzi în MO. Componenta economie și infrastructură include domeniile mediului de afaceri, administrării proprietății publice, securității și eficienței energetice, amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, transportului și infrastructurii și cel al tehnologiilor informaționale. Una din acțiunile prevăzute se referă la reducerea puterii monopolurilor și a nivelului de concentrare în piețele cu poziție dominantă prin lansarea procesului de demonopolizare a sectoarelor prioritare ale economiei naționale, planificată pentru luna iunie 2020. Totodată, pentru dezvoltarea mediului de afaceri vor fi întreprinse și acțiuni ce țin de aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii privind implementarea principiilor economiei verzi și a unui program de sprijin și încurajare a antreprenoriatului social, dezvoltarea unui mecanism de distribuție a contingentelor de import al cărnii între producători și comercianți. În scopul îmbunătățirii administrării proprietății publice se prevede evaluarea proiectelor de privatizare, concesionare și parteneriat public-privat aprobate în ultimii 5 ani, în vederea identificării lacunelor și practicilor de fraudă a patrimoniului statului, efectuarea unei analize a situației economico-financiare a întreprinderilor din proprietatea statului aflate în subordinea Agenției Proprietății Publice și aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat. De asemenea, pentru sporirea securității și eficienței energetice, autoritățile vor elabora regulamente ce țin de activitatea auditorilor energetici și auditul energetic și desfășurarea licitațiilor pentru construcția de noi centrale electrice sau extinderea capacităților existente. Totodată, este prevăzută modificarea Legii cu privire la gazele naturale prin ajustarea unui set de norme la solicitarea operatorilor de piață și consolidarea protecției rețelelor electrice, termice și de alimentare cu gaze naturale. De asemenea, va fi semnat Acordul de finanțare cu Banca Mondială în mărime de 61 mil. euro pentru implementarea Proiectului „Interconectarea electroenergetică asincronă a sistemelor electroenergetice dintre Republica Moldova și România prin linia electrică aeriană Isaccea – Vulcănești – Chișinău și stația back-toback aferentă”. Acțiunile ce țin de amenajarea teritoriului, urbanism și construcții se referă la elaborarea unui Cod pentru domeniile vizate și a conceptului tehnic al sistemului informațional digital privind planificarea teritoriului național. Totodată, este planificată crearea cadrului normativ privind eliberarea avizului de verificare/raportului de expertiză a documentelor de proiect pentru construcții și a Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosire, exploatare și administrare. Pentru dezvoltarea sectorului transporturilor autoritățile au planificat elaborarea unor regulamente ce vizează aprobarea Codului transportului feroviar al Republicii Moldova, transportul rutier de persoane și bagaje, de mărfuri perisabile și ușor alterabile, autogările etc. În același timp, se prevede elaborarea actelor privind controlul statului de pavilion și a proiectului de lege cu privire la investigația accidentelor și incidentelor în transporturi. În plan mai este inclusă și acțiunea ce ține de semnarea Acordului dintre Guvernul RM și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri, precum și reformarea Consiliului fondului rutier în vederea utilizării eficiente a mijloacelor alocate pentru întreținerea și reparația periodică a drumurilor publice. La capitolul infrastructură și tehnologii informaționale sunt planificate acțiuni ce vizează elaborarea Codului tehnologiei informației și a Codului tehnologiei informației în sectorul public, precum și perfecționarea cadrului legal privind funcționarea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” și promovarea politicilor de dezvoltare a acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.