09
08 2019
365

Planul de acțiuni al Guvernului, discutat la Ministerul Finanțelor

Măsurile propuse de Ministerul Finanțelor pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului au fost discutate ieri, 8 august, în cadrul unor consultări publice. Potrivit ministrului Finanțelor, Natalia Gavrilița, documentul reprezintă viziunea guvernării și are misiunea de a ghida activitatea autorităților publice în următoarea perioadă. Totodată, ministrul a asigurat că documentul va fi îmbunătățit și ajustat, inclusiv cu propunerile prezentate în cadrul discuțiilor publice. Acțiunile ministerului se axează pe 4 priorități și anume: măsuri de combatere a corupției, politici fiscale și vamale/administrare fiscală, politici bugetare și asistență externă. Referitor la măsurile ce țin de combaterea corupției, s-a menționat că în plan sunt prevăzute anumite acțiuni la care contribuie și Ministerul Finanțelor, în mod special cele ce țin de îmbunătățirea modului de utilizare a banului public. În acest context se prevăd un șir de acțiuni de consolidare a rolului și creștere a capacităților instituționale ale Inspectoratului Financiar de Stat. În același timp, reprezentanții Expert-Grup au atras atenția că autoritățile trebuie să se axeze mai mult pe dezvoltarea auditului intern, decât pe fortificarea capacității acestei instituții. Transparentizarea achizițiilor publice este o altă acțiune prevăzută pentru combaterea corupției, ministrul menționând că se dorește o transparentizare totală a procesului dat și efectuarea lor exclusiv prin sistemul MTender. În același timp, este nevoie de elaborarea a unui set de acte normative pentru funcționarea pe deplin a sistemului, cum ar fi: proiectul de lege privind atribuirea contractelor în sectorul de utilități, proiecte de hotărâri al Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică etc. Reprezentanții mediului de afaceri încurajează dezvoltarea în continuare a platformei MTender, dar au solicitat discuții suplimentare ce țin de pragurile stabilite pentru achizițiile publice, precum și efectuarea controalelor post-achiziții. La capitolul politici fiscal-vamale și administrare fiscală, în document sunt incluse măsuri ce vizează revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, simplificarea procesului de conectare, oferire și blocare a accesului la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili prin lansarea SIA ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”, optimizarea proceselor de deservire a contribuabililor prin implementarea serviciului electronic de achitare a impozitelor și taxelor, implementarea SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II), crearea pe pagina web oficială a SFS a unui compartiment destinat controlului fiscal și publicarea în el a planului anual de controale fiscale. Totodată, se preconizează aprobarea Codului vamal în redacție nouă, modernizarea sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat” (AEO) și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO etc. În acest context, participanții la discuții au solicitat includerea în plan a unor acțiuni ce țin de integrarea tuturor rapoartelor statistice și financiare pe platforma Ghișeului Unic, accesul la Consiliul de Soluționare a Disputelor pentru toate persoanele supuse controlului fiscal și vamal, optimizarea modului de stabilire a valorii în vamă, revizuirea sancțiunilor în domeniul vamal. S-a făcut referire și la necesitatea actualizării și modernizării Catalogului mijloacelor fixe și a activelor nemateriale, care, după cum au menționat reprezentanții businessului, este un document învechit. În acest context, șeful Direcției politici fiscale și vamale ale Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, a menționat că în luna curentă urmează a fi propus spre consultări publice un proiect ce ține de perfecționarea calculului amortizării fiscale. Referitor la politicile bugetare, MF preconizează implementarea SIA ,,Registrul electronic al salariaților”, care va asigura evidența electronică a tuturor salariaților și angajatorilor din RM. Tot în acest sens se prevede elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru eliminarea deficiențelor atestate în procesul de implementare a ei. În domeniul controlului financiar public intern, ministerul preconizează elaborarea mai multor acte normative pentru consolidare acestui domeniu, cum ar fi: Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, Codului etic al auditorului intern si Cartea de audit intern. Participanți au solicitat ca să fie organizate mai multe instruiri în domeniul auditului intern atât pentru specialiști, cât și pentru managerii instituțiilor, pentru o mai bună înțelegere a acestei activități și a conștientizării rolului funcției de control în activitatea entităților. La capitolul asistență externă, ministrul a menționat că avem o problemă cu gradul de absorbție a fondurilor, iar în acest sens se prevede crearea unui grup de lucru pentru monitorizarea performanțelor programelor și proiectelor de asistență externă acordate Republicii Moldova. Reamintim că recent Cancelaria de Stat a propus spre consultări publice Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, iar în aceste zile autoritățile publice centrale organizează discuții publice pe marginea acțiunilor lor de competență incluse în document. Planul de acțiuni al Guvernului

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.