11
12 2019
759

Politicile contabile ale entităților de asigurare/ reasigurare

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare. Documentul reglementează obligaţia de aplicare a politicilor contabile în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor dări de seamă incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de legislație, precum şi obligaţia de transmitere către autoritatea de supraveghere a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative. Prevederile Regulamentului se aplică entităților care desfăşoară activitatea de asigurări de viaţă şi asigurări generale, sucursalelor stabilite pe teritoriul Republicii Moldova, societăţilor participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor financiare mixte. Astfel, principiile contabile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de entitățile menționate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale, precum și a Planul de conturi, se includ în politicile contabile ale acestora și se aprobă anual. Asigurătorii (reasiguratorii) sunt obligaţi să întocmească situațiile financiare atât separat pentru activitatea de asigurări de viaţă şi activitatea de asigurări generale, cât și rapoartele consolidate pe companie. Capitolul V reglementează investițiile în active financiare, care vor fi clasificate la data achiziţiei sau a recunoaşterii iniţiale, în funcţie de scopul investiţiei. Asigurătorul trebuie să evalueze, la finalul fiecărei perioade de raportare, dacă există o dovadă obiectivă că un activ financiar sau un grup de active financiare evaluat la costul amortizat este depreciat. Valoarea contabilă a activului trebuie redusă fie direct, fie prin utilizarea unui cont de provizion pentru depreciere. Valoarea pierderii trebuie recunoscută în profit sau pierdere. De asemenea, documentul se referă și la rezervele tehnice de asigurări generale și de viață, care vor fi calculate conform actelor normative emise de către autoritatea de supraveghere în acest scop. Rezervele se constituie şi se reflectă distinct pentru activitatea de asigurări generale şi activitatea de asigurări de viaţă, precum și pe tipuri de rezerve. Totodată, metodele de evaluare a rezervelor tehnice adoptate de asigurător trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului financiar, precum şi de la un exerciţiu financiar la altul. Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite şi menţinute în condiţiile prevederilor legale, reprezintă obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) şi se deduc din veniturile acesteia în vederea determinării profitului. În același timp, se interzice orice deducere sau orice diminuare rezultată din evaluarea rezervei pentru acoperirea unei daune la o valoare actuală inferioară sumei ce poate fi prevăzută pentru plata ulterioară sau deducere, sau diminuare care rezultă în oricare alt mod. Autorii specifică și conținutul Notei explicative la situațiile financiare. Aceasta conţine informaţii suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc individual de asigurător, în funcţie de categoria acesteia, de dimensiunea, de necesităţile informaţionale proprii. Se vor întocmi note explicative separat atât pentru situațiile financiare pe activitatea de asigurări de viaţă şi activitatea de asigurări generale, cât și cele consolidate per companie. Tot în nota explicativă asigurătorii (reasigurătorii) vor indica valoarea totală a comisioanelor aferente asigurărilor directe contabilizate în timpul exerciţiului financiar. Această obligaţie priveşte comisioanele de orice natură, şi anume comisioanele de achiziţie, de reînnoire, de încasare şi de asistenţă după vânzare. Situațiile financiare anuale auditate ale asigurătorului (reasigurătorului) pentru perioada care începe la data de 1 ianuarie 2020 vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului. Entitățile care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare vor prezenta CNPF situațiile financiare trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual, până la data de 30 martie a anului următor celui de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.