07
06 2018
1132

Principii unice pentru planificarea și gestionarea mijloacelor financiare din FAOAM

În Monitorul Oficial din 5 iunie curent a fost publicat Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la elaborarea și aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea mijloacelor de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM). Normele metodologice sunt elaborate în scopul stabilirii unor principii generale unice de planificare și gestionare a mijloacelor financiare, sporirii nivelului de transparenţă şi corectitudine ce ţin de planificarea și utilizarea mijloacelor financiare, eficientizarea activităților de evaluare asupra utilizării acestora. Instituțiile medico-sanitare (IMS) elaborează și prezintă Fondatorului și Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină devizul de venituri și cheltuieli din mijloacele FAOAM, în baza Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002. Devizul include veniturile şi cheltuielile pe fiecare tip de asistenţă medicală contractat şi suma totală a acestora. În document se spune că este obligatorie evidenţa separată a veniturilor și cheltuielilor pentru prestarea serviciilor medicale în cadrul AOAM şi celor pentru prestarea serviciilor medicale finanţate din alte surse, precum și pe tipuri de asistență medicală. Gestionarea veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare sursă de venit și pe fiecare tip de asistenţă medicală se va efectua de către IMS prin conturi bancare/ trezoreriale separate. Utilizarea arbitrară a mijloacelor financiare de la o sursă de venit la alta și de la un tip de asistenţă medicală la altul se permite cu condiţia restituirii mijloacelor financiare până la finele perioadei de raportare - 30 iunie și 31 decembrie. Cota minimă a cheltuielilor planificate pentru investigaţiile paraclinice prestate de alţi prestatori, efectuate la trimiterea medicului de familie pentru centrele de sănătate de nivelul II, dislocate în sectorul rural, contractate prin metoda „per capita”, va constitui 5% din suma contractuală, pentru centrele de sănătate de nivel I raioane și municipal – 2,0%”, pentru IMS republicane – 2,5%. Pentru instituțiile private, cota minima se stabilește conform amplasării teritoriale: în raion – 2,5 % și în municipiu– 2,0%. La planificarea cheltuielilor pentru achiziționarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe și reparațiilor capitale, IMS vor ţine cont de acoperirea cheltuielilor prioritare şi datoriilor, cu respectarea repartizării mijloacelor financiare proporţional pe subarticole de cheltuieli, reieşind din veniturile obţinute sau numărul serviciilor medicale prestate în cadrul AOAM şi celor prestate din alte surse. Conform Metodologiei, soldurile băneşti formate la conturile bancare ale IMS din mijloacele fondurilor AOAM şi neutilizate până la 31 decembrie se indică în devizul anului următor la rubrica „Soldul la începutul anului”. Acestea pot fi repartizate pe articole de cheltuieli în anul gestionar, prioritar fiind acoperirea datoriilor. Termenul-limită de prezentare a devizului la agenția teritorială CNAM pentru coordonare este de 30 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de acordare a asistenţei medicale pentru anul respectiv. Contabilitatea costurilor şi a cheltuielilor aferente serviciilor prestate este ţinută de către IMS încadrate în sistemul AOAM, conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin ordinul ministrului Finanțelor sau conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.