29
06 2017
670

Privatizarea în scopul revitalizării

Ministerul Economiei propune spre consultări Regulamentul cu privire la privatizarea bunurilor proprietate publică fără anunțul prețului inițial. Documentul a fost elaborat în vederea atragerea investițiilor private necesare revitalizării bunurilor proprietate publică supuse privatizării, expuse la vânzare de cel puțin 6 ori, dar nevândute, atragerea unui număr cât mai mare de participanţi la privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenţei loiale între participanţi pe principii de transparență. Proiectul stabilește criteriile de selectare a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, care pot fi expuse la vânzare fără anunțul prețului inițial, modul de organizare și desfășurare a concursurilor de privatizare, de încheiere a contractelor, de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor contractuale și alte elemente specifice. Potrivit Regulamentului, vor putea fi privatizate bunurile incluse în Lista bunurilor proprietate publică propuse spre vânzare fără anunțul prețului inițial, bunuri imobile, mobile sau complexe de bunuri. De asemenea, în acest mod se vor putea privatiza şi întreprinderi de stat sau municipale, societăți comerciale cu cotă majoritară publică, care corespund cel puțin unuia din următoarele criterii: a) nu activează mai mult de doi ani; b) datoriile totale depășesc 50 la sută din activele societății; c) valoarea activelor nete este negativă. Cât priveşte Lista bunurilor proprietate publică de stat propuse spre vânzare fără anunțul prețului inițial, acesta se va aproba de Guvern. În acelaşi timp, Lista bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale se va aproba de autoritatea administrației publice locale respective. Listele vor fi publicate în Monitorul Oficial. Participanţii la privatizare Conform documentului propus spre consultare, la privatizare pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, străine integral private, apatrizi şi asociații ale acestora. Comisia pentru desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice va fi responsabilă de organizarea concursului, care se va desfășura într-o singură etapă, iar fiecare participant va prezenta, într-un plic sigilat, oferta care va conține următoarele documente: • în cazul persoanelor juridice autohtone – copia de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice și de pe statut, autentificate de administrator, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice • în cazul persoanelor juridice străine - copia de pe certificatul de înregistrare, eliberat de organul împuternicit și de pe statut, autentificate în modul stabilit de lege • situațiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, autentificate de organul statistic teritorial și de administratorul persoanei juridice a Republicii Moldova • în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate şi a anexei la el • cererea de participare la concurs, în care se indică prețul oferit pentru bunul expus la privatizare și volumul investițiilor • documentul de plată ce confirmă achitarea garanției de participare la concurs, în cuantumul stabilit de Comisie, pe contul bancar indicat într-un comunicatul informativ • documentul bancar care certifică capacitatea ofertantului de a efectua cel puțin 25 la sută din volumul total al investițiilor asumate • certificatul privind datoriile față de bugetul public național - pentru investitorii autohtoni. Cuantumul garanției de participare urmează să fie stabilit de Comisie, pentru fiecare bun, în mărime de până la 100 mii lei. După primirea ofertelor, Comisia va determina câștigătorul concursului reieșind din oferta de preț și volumul investițiilor asumate pentru revitalizarea bunului ofertat. Totodată, Regulamentul mai stabileşte şi o serie de criterii suplimentare la determinarea câștigătorului concursului: a) obligațiile privind stingerea datoriilor; b) obligațiile privind dezvoltarea întreprinderii; c) structura și termenele de realizare a investițiilor; d) obligațiile privind protecția mediului înconjurător; e) obligația privind menținerea numărului locurilor de muncă și/sau crearea de noi locuri de muncă. Documentul prevede că în cazul în care câștigătorul concursului a refuzat să semneze contractul, Comisia, în termen de 15 zile lucrătoare, este în drept să-și anuleze decizia și să invite la concurs ceilalți ofertanți, fără a publica un alt comunicat informativ. Câștigătorului concursului care a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare, nu i se va restitui, însă, garanția de participare, iar pe viitor, nu va mai fi admis pentru participare la privatizarea bunului dat. Realizarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare publice. Proiectul poate fi consultat până la 28 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.