10
03 2020
1568

Procedura de negociere în achiziții publice

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți prestatori. Potrivit proiectului, procedurile respective vor derula exclusiv prin intermediul SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice”. De asemenea, autoritatea contractantă este obligată să furnizeze electronic Documentul unic de achiziţii European (DUAE) completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul de participare și în documentația descriptivă/de atribuire. Autoritatea contractantă poate să aplice atât procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cât și fără publicarea acestuia. Astfel, procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare poate fi aplicată în cazul achiziționării bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii: • necesităţile nu pot fi asigurate fără adaptarea soluţiilor disponibile pe piaţă; • necesitățile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare; • contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe specifice legate de natura, complexitatea, structura juridică şi financiară sau din cauza riscurilor asociate acestora; • specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificaţie tehnică comună sau o referinţă tehnică • dacă în rezultatul licitației deschise, licitației restrânse, cererii a ofertelor de prețuri sau dialogului competitiv sunt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În cazul atribuirii unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare este utilizată doar licitația electronică. În același timp, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare poate fi aplicată în următoarele cazuri: • dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, licitație restrânsă, cerere a ofertelor de prețuri sau dialog competitiv organizate pentru achiziția bunurilor, serviciilor sau lucrărilor nu a fost depusă nici o ofertă sau nici o ofertă adecvată • ca o măsură strict necesară, atunci când termenul de aplicare a procedurilor de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de maximă urgență determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante • dacă lucrările, bunurile sau serviciile din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive pot fi executate, furnizate sau prestate numai de către un anumit operator economic şi nu există o altă alternativă. Înainte de iniţierea procedurii de negociere, grupul de lucru instituit verifică dacă contractul este inclus în Planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante, dacă sunt asigurate mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului, este elaborată și definitivată documentaţia descriptivă/de atribuire, acestea fiind condițiile obligatorii la aplicarea procedurii de negociere. Rezultatul verificării se concretizează în procesul-verbal privind necesitatea aplicării procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Proiectul poate fi consultat până la 20 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.