30
07 2020
591

Procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli

Grupurile de producători recunoscute vor beneficia de un suport financiar nerambursabil din partea statului pe parcursul a cinci ani din momentul recunoașterii, prin care se atestă faptul întrunirii de către grup a tuturor condițiilor legale privind constituirea și obiectul de activitate, precum și deținerea capacității tehnico-profesionale pentru realizarea obiectivelor propuse.
 
Pe agenda ședinței secretarilor de stat a fost inclus proiectul  hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli.

 

Acesta prevede că, în scopul recunoașterii grupurilor de producători agricoli, va fi instituită o comisie formată din 7 membri,  care va examina cererile de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, va verifica corectitudinea informației prezentate în dosar și va emite decizia de recunoaștere sau de respingere a cererii.

 

Pentru a fi recunoscut, grupul de producători trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrat legal în una din formele juridice de organizare;
  • să fie constituit din minimum 5 membri, producători agricoli, dintre care niciunul nu poate deţine mai mult de 20 % din voturi la adunarea generală;
  • să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor săi, comercializată prin intermediul grupului de producători agricoli.

 

Administratorul sau reprezentantul grupului de producători agricoli va depune la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului dosarul de recunoaștere în două exemplare, care va conține: cererea, copiile de pe actele de constituire, copia de pe decizia adunării generale a grupului sau a organului împuternicit de aceasta, dovada deținerii legale în proprietate, arendă sau gestiune a bunurilor imobile de către fiecare membru al grupului, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, copia raportului financiar pentru anul precedent celui de gestiune și certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public.

 

De asemenea, la dosar va fi anexat și Planul de recunoaștere cu descrierea generală și detaliată a grupului de producători, activele fixe și circulante aflate în proprietate sau închiriate, descrierea activităților, informații privind implementarea sistemului centralizat de evidență contabilă, precum și anumiți indicatori pe care grupul urmează să îi realizeze.

 

Planul de recunoaștere este valabil pentru o perioadă de cinci ani din momentul eliberării avizului. Grupul de producători va prezenta Agenției de Intervenție Plăți în Agricultură, care este responsabilă de gestionarea surselor financiare destinate susținerii grupurilor de producători agricoli, un raport anual privind realizarea Planului (nu mai târziu de 15 mai a anului următor celui de raportare). Totodată, Agenția va monitoriza menținerea condițiilor de recunoaștere prin verificarea documentelor, efectuarea vizitelor în teren, identificării gradului de realizare a obiectivelor propuse.

 

Sprijinul financiar acordat din partea statului pentru valorificarea producției comercializate anual de către grupul de producători recunoscut se utilizează conform Legii privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora.

 

Pentru neîndeplinirea cerințelor Planului de recunoaștere AIPA poate aplica sancțiuni prin diminuarea sumei autorizate spre plată per an de subvenționare.

 

Implementarea proiectului nu presupune alocarea surselor financiare din bugetul de stat, fiind utilizate mijloacele financiare aprobate pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, în acest Fond au fost alocate mijloace financiare în sumă de un mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.