06
12 2016
1750

Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, propus spre consultare

Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, elaborat de Ministerul Finanțelor, are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințe specifice auditului entităților de interes public. Proiectul stabilește că auditorii vor urma un stagiu de o perioadă de cel puțin doi ani, care se va desfășura sub îndrumarea unui auditor, în scopul asigurării calității și integrității auditorilor. Auditorii și entitățile de audit vor fi înregistrate în mod obligatoriu în Registrul public al auditorilor și Registrul public al entităților de audit, deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului. Consiliul va înregistra entitățile de audit, dacă la momentul înregistrării acestea au ca angajați nu mai puțin de doi auditori, precum și dacă dispun de oficiu, fapt care trebuie confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul de leasing. Totodată va fi constituit Comitetul de audit la entitățile de interes public. Comitetul de audit va fi alcătuit din minimum trei membri desemnați de adunarea generală a acționarilor sau de către fondator. Comitetul de audit trebuie să informeaze consiliul entității de interes public auditate despre rezultatele auditului și contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare, să monitorizeze procesul de raportare financiară și eficiența sistemului de control intern de management al riscurilor din cadrul entității de interes public auditate, precum și independența entității de audit, inclusiv prestarea serviciilor care nu sunt de audit, entității de interes public auditate. Entitatea de audit are obligativitatea de a prezinta raportul suplimentar comitetului de audit și consiliului entității de interes public auditate concomitent cu raportul auditorului. Va fi instituită Comisia de certificare a auditorilor pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a auditului, care va conferi calificarea profesională a auditorului. Tot Consiliul de supraveghere publică a auditului are dreptul să retragă Certificatul de calificare al auditorului în cazul în care certificatul a fost primit prin prezentarea unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din documentele prezentate, sau titularul certificatului a fost recunoscut vinovat de comiterea cu intenție a unei infracțiuni, din data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă. Activitatea auditorului la fel va fi suspendată de Consiliul de supraveghere publică a auditului, în cazul în care auditorul deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei sau depune o înștiințare de suspendare a activităţii. Entitatea de audit întocmește și prezintă Consiliului de supraveghere publică a auditului, în termen de patru luni de la sfîrșitul fiecărei perioade de gestiune, raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului. Proiectul de lege mai prevede și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul de supraveghere. Sancțiunile, pe lângă avertismentul în scris, mustrarea, declararea raportului auditorului ca necorespunzător cerințelor prezentei legi și standardelor de audit, mai prevede și o amendă de la 50 până la 150 unități convenționale, suspendarea activității pentru efectuarea auditului entității de audit sau a auditorului pe o perioadă cuprinsă între unu și trei ani. Proiectul legii poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.