13
07 2018
1034

Proiectul modificării Codului fiscal. Comunicarea și conformarea

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, include și prevederi ce țin de comunicarea contribuabilului cu Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, autorii propun modificarea art.131 alin.(11) din CF. Conform proiectului, toate actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri vor fi comunicate de către SFS prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul organului fiscal. Respectiv, cutiile poștale urmează să fie deschise: - de subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.; - cei care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte; - contribuabilii care, la situaţia din 1 ianuarie 2016, aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi; - subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei; - rezidenţii parcurilor IT. Această prevedere decurge din evoluția continuă și dezvoltarea domeniului IT, dar și pentru îmbunătățirea, simplificarea și accelerarea procesului de comunicare între părți. Tot de evoluțiile în domeniul tehnologiilor informaționale rezidă propunerea de completare a art.187 alin.(21) din CF, care prevede obligația de prezentare a dărilor de seamă cu utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică cu categoria de contribuabili care au 5 și mai mulți angajați. O altă modificare propusă vizează aducerea în concordanță a prevederilor CF cu Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 30 ianuarie 2018, conform căreia la aplicarea sancțiunilor urmează a fi respectat principiul individualizării sancțiunilor. Aceasta trebuie să ofere judecătorului competenţa de stabilire a pedepsei în anumite limite predeterminate - minimul şi maximul special al pedepsei, precum şi să prevadă instrumentele care să-i permită alegerea şi determinarea unei sancţiuni concrete, în raport cu particularităţile faptei şi cu persoana care a comis o contravenţie sau o infracţiune. În lipsa unei sancţiuni relativ determinate şi a altor mecanisme de individualizare a sancţiunii persoana nu are nici o posibilitate reală şi adecvată de a beneficia pe cale judiciară de protejarea drepturilor sale, inclusiv de o sancţiune echitabilă. Individualizarea sancţiunii trebuie să reflecte relaţia dintre sancţiune şi gradul pericolului social al faptei. Propunerile de modificare a art.254 și 2541 din CF au ca scop crearea cadrului legal orientat spre conformarea contribuabililor în partea ce ține de respectarea disciplinei de casă și decontări cu mijloace financiare în numerar și din domeniul transporturilor auto de călători în partea ce ține de eliberarea documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, precum și contracararea fenomenului de neconformare fiscală. Actualmente art.260 alin.(1) prevede sancțiune pentru neprezentarea dării de seamă fiscale, alin.(2) – pentru prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, iar alin. (3) – pentru prezentarea cu date neautentice a dării de seamă fiscale. Autorii proiectului propun ca sancțiunea prevăzută la alin. (1) să fie aplicată pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dării de seamă fiscale. La art.261 din CF se propune comasarea alin. (4) și (5), ceea va permite excluderea interpretărilor duale la aplicarea sancțiunilor în cazul diminuării obligațiilor fiscale prin prezentarea către SFS a unei dări de seamă cu informaţii sau date neveridice, precum și în cazul eschivării de la calculul şi de la plata obligațiilor fiscale. Proiectul poate fi consultat până la 27 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.