09
12 2021
126

Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026

Îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de inovare, îmbunătățirea culturii și abilităților antreprenoriale, sporirea accesului întreprinderilor la  resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport a afacerilor sunt sarcinile prioritare ce urmează a fi realizate în cadrul implementării Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 (Programul PACC), elaborarea acestuia fiind inițiată de Ministerul Economiei.
 
Conceptul PACC prevede și direcțiile conexe celor prioritare și planificate în noul document de politici publice care vor viza dezvoltarea regională și specializarea inteligentă, crearea locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului feminin și promovarea implicării tinerilor în afaceri, investirea remitențelor și reducerea fenomenului migraționist, dezvoltarea durabilă și economia verde, promovarea internaționalizării IMM.
 
Se preconizează că elaborarea unui Program detaliat destinat dezvoltării sectorului IMM și aliniat la documentele și politicile strategice ale țării va contribui la realizarea obiectivelor strategice prevăzute în Strategia pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, care la rândul său transpun obiectivele de dezvoltare durabilă ale „Agendei 2030”. Astfel, documentul va contribui la construirea unui cadrul comprehensiv de planificare, implementare, monitorizare și evaluare.
 
Autorii Conceptului susțin că la momentul de față sectorul IMM al RM se află în faza de dezvoltare, dispunând de un potențial înalt nevalorificat. IMM prezintă 98,6% din numărul total de întreprinderi, dintre care aproximativ 85,4% sunt microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați. Sectorul generează 60,1% din locurile de muncă, având, în medie, 6 locuri de muncă per întreprindere și aproape 40% din volumul veniturilor din vânzări. Cota redusă a activităților industriale, productivitatea muncii relativ scăzută demonstrează că sectorul trebuie să fie susținut pentru a investi în procese organizatorice și de producție complexe și inovative.
 
Experții consideră că fragilitatea IMM-urilor autohtone este demonstrată de faptul că doar 47% dintre companii supraviețuiesc în primul an după înființare și doar 40% – după al doilea an. IMM tind să fie concentrate în sectoare cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi comerțul și repararea vehiculelor (37,5%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (8,7%) și industria prelucrătoare (8,5%).
 
Conform Conceptului, mijloacele financiare planificate pentru alocare din bugetul de stat în vederea realizării Programului PACC vor fi repartizate  ținând cont de prevederile Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2022-2024, conexă Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și prioritățile Guvernului. În contextul implementării măsurilor destinate dezvoltării IMM,  sprijinul total pentru sector în anii 2012-2020 a atins 2,8 mld. lei, inclusiv 458 mil. lei din finanțare externă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.