19
10 2018
1325

Propunerile Guvernului pentru modificarea Codului fiscal

Astăzi, 19 octombrie 2018, a fost publicat Avizul Executivului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1018 din 17 octombrie 2018. Oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a lua cunoștință de acest document. ”Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.346 din 12 octombrie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia cu următoarele propuneri. 1. La articolul I referitor la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 Propunerea privind deducerea în mărime de 100% a cheltuielilor aferente reparației mijloacelor de transport utilizate în regim de taxi poate fi acceptată doar în cazul mijloacelor de transport proprii. Astfel, la punctul 3, după cuvintele „mijloacelor de transport” propunem să fie introdus cuvîntul „proprii”. La punctul 8, alineatul „(22)” urmează a fi renumerotat „(23)”, deoarece în redacția actuală a art.1171 din Codul fiscal nr. 1163/1997 deja conține alineatul „(22)”, care a fost introdus prin Legea nr.71/2015. Cu referință la punctul 9 privind completarea articolului 125 din Codul fiscal nr. 1163/1997 cu alineatul (23), relevăm că această normă este în contradicție cu prevederile articolului 124 alineatul (21) din Codul fiscal nr. 1163/1997, completat prin Legea nr.172/2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede că, începînd cu 24 august 2018, se scutește de acciză importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri. Așadar, dacă, începînd cu 24 august 2018, sînt scutite de acciză importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri, este in utilă, din punct de vedere juridic, reglementarea restituirii acestei accize începînd cu aceeași dată. De asemenea, este inadmisibilă completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 cu o normă juridică cu caracter permanent, ce ar stabili restituirea accizei la importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210. Mai mult decît atît, reglementarea cu efect retroactiv este contrară prevederilor articolului 76 din Constituția Republicii Moldova. O soluție juridică pentru remedierea situației legate de abrogarea, prin Legea nr.172/2018 pentru modificarea unor acte legislative, a articolului 125 alineatul (22) din Codul fiscal nr. 1163/1997, ar fi includerea unei norme privind restituirea accizei achitate pînă la 24 august 2018 în speța concretă în articolul VI „Dispoziții finale și tranzitorii”. În acest sens se propune excluderea punctului 9 și completarea articolului VI cu punctul 4 cu următorul cuprins: „4. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, suma accizelor achitate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi la importul mărfurilor supuse accizelor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenților economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor”. În scopul racordării prevederilor articolului 336 punctul 14) din Codul fiscal nr.1163/1997 la modificările operate în titlul IX al Codului fiscal nr.1163/1997 prin Legea nr.190/2018 pentru modificarea unor acte legislative, se propune completarea articolului I cu punctul 12 cu următorul cuprins: „12. La articolul 336 punctul 14), textul „, clasificate la poziția tarifară 8703,” și textul „clasificate la poziția tarifară 8716,” se exclude”. 2. La articolul II punctul 2 se va reformula după cum urmează: „2. Nota la anexa nr.2 se completează cu punctul 18 cu următorul cuprins:”, dat fiind că autorii intenționează să introducă o nouă dispoziție, punctul 18 care urmează după punctul 17. 3. La articolul IV, sursa publicării Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal se va prezenta, după cum urmează: (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007). 4. La articolul VI punctul 1, se va indica denumirea Legii nr.100/2017, iar textul „1 decembrie 2018” propunem a fi substituite cu textul „1 noiembrie 2018”. Intrarea în vigoare la o dată mai tîrzie a prevederilor punctelor 7 și 8 ale articolului I va genera cheltuieli suplimentare producătorilor de energie electrică, ceea ce poate conduce la un impact social negativ asupra consumatorilor finali. 5. Concomitent, în contextul aprobării, la data de 3 octombrie 2018, a Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din învățămîntul general public, propunem ajustarea cadrului legal primar în vederea neaplicării impozitelor salariale (impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat și prime de asigurare medicală obligatorie) aferente compensațiilor acordate conform Regulamentului menționat. Menționăm că acordarea compensațiilor are drept scop asigurarea perfecționării activității personalului didactic ce activează în instituțiile publice de învățămînt general, precum şi creșterea calității pregătirii profesionale ca urmare a alocării compensațiilor bănești anuale în valoare de 2000 lei. În acest sens, se propune completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163/1997 cu o litera d7) cu următorul cuprins: „d7) compensațiile bănești anuale acordate personalului didactic din învățămîntul general public, conform modului stabilit de Guvern;”. 6. La fel, în scopul asigurării aceluiași tratament fiscal pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente ce obțin venituri salariale și/sau venituri din creșterea de capital, se propune completarea proiectului de lege după articolul I cu articolul II cu următorul cuprins: „Art.II. – Articolul 42 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) persoanelor fizice nerezidente pentru veniturile specificate la art.71 lit.c), d), n) şi o) din Codul fiscal.”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.