Știri

Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităților de stat

Cerinţele pentru elaborarea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților şi instituţiilor bugetare, aprobate în baza prevederilor articolului 38 din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 50-59 din 17 februarie curent. Astfel, potrivit Ordinului, Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor şi instituțiilor bugetare reprezintă o descriere narativă, ce reflectă informația privind executarea bugetelor autorităţilor sau instituțiilor bugetare, factorii ce au influențat la executarea bugetelor, precum și dezvăluie detalierea informației din rapoartele financiare. Raportul trebuie să respecte următoarea structură:
 • Descrierea generală a executării bugetelor autorităţilor sau instituțiilor bugetare
 • Descrierea informației din balanțul contabil
 • Descrierea creanţelor şi datoriilor, formate înautoritățile sau instituţiile bugetare
 • Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingent
 • Informație adițională
Conform documentului, cerinţe la descrierea generală a executării bugetelor autorităţilor şi instituțiilor bugetare sunt următoarele:
 • Descrierea părţii de venituri cu indicarea modificărilor indicatorilor aprobaţi initial, cauzele modificării acestora şi nivelul executării planului precizat, precum şi nivelul executării faţă de perioada respectivă a anului precedent
 • Descrierea părţii de cheltuieli pe fiecare ramură cu includerea, în mod obligatoriu, a explicaţiilor care argumentează modificarea indicatorilor aprobaţi, inclusiv precizările de pe parcursul anului aprobate de către legislativ, precum şi explicarea devierilor modificării acestora.
În acelaşi timp, cu referință la executarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe, se vor descrie intrările de împrumuturi şi granturi externe pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă şi contribuţia autorităţii publice la realizarea acestora. Totodată, se va analiza nivelul executării proiectelor respective în raport cu alocaţiile prevăzute şi explicarea cauzelor neexecutării lor, precum şi al formării soldurilor de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare. Descrierea va conține analiza cheltuielilor reale pentru burse, alimentaţie, medicamente, asigurarea cu îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă, jocuri şi jucării, echipament pentru o persoană, compararea acestora cu normele aprobate, după caz cu anii precedenţi. Se va descrie executarea cheltuielilor capitale, inclusiv realizarea investiţiilor capitale, factorii, care au influențat la neexecutarea acestuia şi se va explica pe bugetele locale, după caz, majorarea soldurilor de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare comparativ cu 31 decembrie al anului precedent. Documentul conţine şi cerinţe la descrierea informației din bilanțul contabil. Astfel, descrierea respectivă se va efectua în baza analizei indicatorilor din rapoartele financiare şi va conţine:
 • informații privind existenţa şi circulaţia mijloacelor fixe, a materialelor și a valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar;
 • descrierea fluxului mijloacelor bănești, cu indicarea după caz a mijloacelor plasate în depozite;
 • informații privind veniturile și cheltuielile bugetare, rezultatul anului curent;
 • informații privind creditele bugetare acordate și rambursate;
 • informații privind împrumuturile bugetare primite şi rambursate;
 • informații privind împrumuturile primite şi rambursate de la instituțiile financiare și nefinanciare, inclusiv din anii precedenţi;
 • informații privind neajunsurile, delapidările şi măsurile întreprinse întru recuperarea acestora;
 • informații privind mijloacele temporar intrate în posesia autorităţilor bugetare.
În acelaşi timp, cerinţele la descrierea creanţelor şi datoriilor, formate în autoritățile, instituţiile bugetare şi anume descrierea creanțelor și datoriilor, inclusiv a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirate, se efectuează în comparaţie cu începutul anului bugetar, cu explicarea cauzelor admiterii sau sporirii acestora, măsurile întreprinse pentru diminuarea lor. Cerinţele vizează:
 • descrierea va conține explicarea cauzelor admiterii creanțelor și datoriilor şi măsurile întreprinse întru lichidarea acestora;
 • includerea, după caz, informații privind sancţiunile administrative aplicate pe parcursul anului pentru nerespectarea disciplinei financiare.
Documentul mai conţine cerințele pentru descrierea performanței pe programe şi subprograme și pe contingente. În acest context, informația privind performanța pe programe/subprograme va cuprinde:
 • analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielile efectuate în perioada de gestiune.
 • explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influenţat, inclusiv dacă acestea au fost influenţate de modificările limitei de alocaţii.
 • identificarea eventualelor probleme în procesul de implementare a programului sau subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.
 • efectuarea analizei cheltuielilor executate pentru realizare а programelor de utilare ale instituţiilor, editarea manualelor, susţinerea tinerilor specialişti, organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire (întru consolidarea bazei tehnico-materiale), copii orfani, copii înfiați și rămași fără îngrijirea părintească, luați sub tutelă (curatelă), programele naționale/speciale din domeniul sănătății.
Totodată, informația privind personalul, cheltuielile salariale, alți indicatori relevanți va cuprinde:
 • evoluţia personalului şi a contingentului (elevi, studenţi, auditori, masteranzi etc.) la total şi pe fiecare instituţie în comparaţie cu cele aprobate pe anul bugetar respectiv, numărul funcţiilor vacante.
 • analiza cheltuielilor salariale reale şi a salariului mediu pe categorii de personal în comparaţie cu perioada respectivă de raportare a anului precedent.
 • explicarea devierilor numărului de instituţii, personal, contingentului de elevi şi studenţi şi analiza raportului studenţi/profesor, elevi/profesor şi studenţi/personal auxiliar, elevi/personal auxiliar.
 • dinamica utilizării paturilor, numărul persoanelor rehabilitate sau tratate în instituţiile medicosanitare şi de asistenţă
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu prezentarea Raportului anual pentru anul 2016.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2464 vizualizări

Data publicării:

20 Februarie /2017 12:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon