16
06 2020
975

Regulament special: achizițiile publice pentru prevenirea şi controlul COVID-19

Executivul urmează să aprobe Regulamentul cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecției COVID-19 (Regulament). Proiectul hotărârii de Guvern deja a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și stabilește că prevederile documentului se vor aplica contractelor de achiziții publice, a căror valoare estimată (fără TVA) va fi egală cu sau mai mare decât 800 mii lei pentru bunuri şi servicii şi 2 mil. lei – pentru lucrări. Normele elaborate vor fi aplicate în cazul în care situația de urgență nu permite respectarea termenelor generale stabilite de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr.131/2015 ).

 Odată cu publicarea Regulamentului și intrarea acestuia în vigoare, prevederile acestuia se vor aplica în exclusivitate procedurilor de achiziții publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecției COVID-19 inițiate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020.

 Totodată, pentru contractele de achiziții publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, a căror valoare estimată (fără TVA) va fi mai mică decât pragul indicat supra, vor continua să se aplice prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.665/2016. 

 Proiectul noului regulament prevede că, pentru procedurile de achiziție publică, perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor este de cel puțin 10 zile pentru procedura de licitație deschisă sau licitație restrânsă. În aceste condiții, autoritatea contractantă va organiza și realiza procesul de comunicare cu operatorii economici, inclusiv depunerea ofertelor și clarificărilor, prin SIA „RSAP” sau pe suport de hârtie în cazul lipsei funcționalităților în SIA „RSAP”, iar în cadrul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – și prin e-mail.

Pentru a diminua termenul de achiziție a bunurilor și serviciilor, orice operator economic va fi în drept să solicite explicații privind documentația de atribuire în decurs de 5 zile, care se va calcula de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire. La rândul său, autoritatea vafi obligată de a răspunde la această solicitare în termen de până la 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Proiectul propune ca Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor să fie obligată de a soluționa în fond contestația în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ei, iar în situația incidenței unei excepții care împiedică examinarea în fond a contestației, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr.131/2015, să se expună pe marginea acesteia în termen de 5 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației va putea fi prelungit o singură dată cu 5 zile.

   

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.