12
02 2019
2113

Regulamentul delimitării bunurilor imobile – proprietate publică

În cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019 a fost aprobat Regulamentul ce stabilește modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi nivelul doi, inclusiv ale UTA Găgăuzia, după apartenență - de stat sau locală, şi pe domenii - public sau privat. Regulamentul prevede că, în cazul în care pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, concomitent cu lucrările de delimitare a proprietăţii publice în mod masiv, se execută lucrări de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în mod selectiv, autorităţile responsabile informează executanţii lucrărilor despre necesitatea coordonării reciproce a materialelor de delimitare, în scopul neadmiterii erorilor de hotar. Inventarierea bunurilor imobile proprietate publică de stat va fi efectuată de către o comisie de inventariere, constituită dintr-un număr impar (cel puţin trei persoane), în componenţa căreia se include, obligatoriu, reprezentantul autorităţii publice centrale/ locale în administrarea căreia se află bunurile imobile, conducătorul autorităţii publice sau altă persoană desemnată de conducător din cadrul acesteia și contabilul-şef al entităţii care gestionează bunul imobil, sau adjunctul acestuia. La determinarea domeniului bunului imobil se va ţine cont de categoriile de bunuri atribuite prin lege la domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, natura, destinaţia bunurilor şi interesul public și perspectiva utilizării bunului imobil conform destinaţiei iniţiale. Delimitarea bunurilor imobile din proprietatea publică include mai multe etape: lucrări de pregătire, identificarea bunurilor imobile proprietate publică, elaborarea planului de contur şi întocmirea listelor bunurilor imobile, întocmirea procesului-verbal privind delimitarea și coordonarea materialelor de delimitare, elaborarea planului geometric, realizarea raportului lucrării și recepţia lucrărilor. Înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică şi a drepturilor asupra lor se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, în a cărui rază de acţiune se află bunul imobil. Înregistrarea se efectuează din contul bugetului autorităţii publice sau din contul surselor alocate în cadrul programului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.