10
06 2020
1341

Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la ÎS

Autoritățile administrației publice locale, cu titlu de recomandare, vor examina oportunitatea aplicării prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Regulament), aprobat miercuri, 10 iunie, în cadrul ședinței Guvernului.
Odată cu intrarea în vigoare (la data publicării), documentul va reglementa modalitățile, procedeele de achiziție pentru necesitățile întreprinderii de stat (ÎS) și va asigura transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului celerității/operativității în cadrul achizițiilor, dar și sporirea gradului de eficiență al activității ÎS.

Guvernul a stabilit că prevederile documentului nu se vor aplica în cazul achiziționării serviciilor financiare, care se efectuează conform Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către ÎS (aprobat prin HG nr.387/2014), precum și în cazul achiziționării serviciilor de audit, care se efectuează conform Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale ÎS și SA în care cota statului depășește 50% din capitalul social (aprobat prin HG nr.875/2015).

Procedurile de achiziții vor putea fi realizate pe baza planului de achiziții aprobat, prin organizarea procedurilor de atribuire. Documentul prevede că planul de achiziții urmează a fi aprobat de către ÎS pentru o perioadă de cel puțin un an.

Contractul de achiziții, după cum prevede Regulamentul, va putea fi atribuit prin următoarele proceduri:

1) licitație deschisă;

2) proceduri negociate;

3) cerere a ofertelor de prețuri.

Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziție va fi licitația deschisă. În cazul dat, ÎS va putea recurge la utilizarea acordului-cadru - instrument specific de atribuire a contractelor de achiziții. Procedura de negociere va reprezenta achiziția bunurilor/serviciilor/lucrărilor, prin care ÎS consultă operatorii economici cu privire la opțiunile acestora și negociază condițiile contractuale cu unul sau mai mulți dintre aceștia. La rândul său, achiziția prin cererea ofertelor de prețuri va reprezenta în sensul Regulamentului, achiziția bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru necesitățile ÎS, a căror valoare estimată (fără TVA) va depăși suma de 200 000 lei, dar nu va fi mai mare de 800 000 lei.

Totodată, achiziția de valoare mică va reprezenta actul juridic cu titlu oneros, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu va fi mai mare de 10 000 lei fără TVA, sau prin contractul încheiat între ÎS și operatorul economic, dacă valoarea acestuia depășește 10 000 lei, dar nu depășește 200 000 lei fără TVA. În cazul achiziției de valoare mică nu va fi obligatorie respectarea condițiilor de întocmire, publicare și/sau expediere a invitațiilor de participare, de depunere, deschidere și examinare a ofertelor prevăzute de Regulament.

ÎS nu va fi în drept să divizeze achiziția prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Regulament, în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție va constitui achiziția de bunuri, lucrări și servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp și a căror condiții de achiziționare se modifică în funcție de perioada în care sunt realizate.

Documentul prevede că nu va constitui divizare a achiziției procurarea în caz de maximă urgență (extremă necesitate), când acestea nu au fost planificate însă a apărut necesitatea achiziționării lor datorită unor situații excepționale, avarii, deteriorări a utilajului. pentru asigurarea funcționării normale și/sau neîntrerupte a procesului de producție și/sau activității normale a ÎS.

Conform Regulamentului, de regulă, contractele de achiziție se vor încheia pe un an, însă pentru achizițiile ale căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul va putea fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele mijloacelor planificate anual în aceste scopuri și precizate în contract.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.