29
06 2018
934

Regulile de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate

În Monitorul Oficial de vineri, 29 iunie curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. Documentul are drept scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a planurilor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, etapelor și procedurii aferente, precum și a responsabilităților părților implicate în procesul de dezvoltare a reţelelor. Prevederile Regulamentului se aplică de către operatorii sistemelor de distribuţie (OSD), autoritățile administrației publice locale (AAPL), asociaţii şi investitori. Planul de dezvoltare Potrivit Regulamentului, OSD este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenției spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelei de distribuţie a gazelor naturale pentru o perioadă de 3 ani. În scopul elaborării Planului de dezvoltare, OSD solicită de la AAPL informația privind localitățile în care este necesară dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale. După aprobarea Planului de dezvoltare, OSD este obligat să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, planificând lucrările de construcţie şi darea în exploatare a reţelei noi sau a porţiunii reţelei de distribuţie, incluzând proiectele de dezvoltare în planurile anuale de investiții. Regulamentul îl mai obligă pe OSD care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat să prezinte, la solicitarea AAPL, aviz la proiectul planului urbanistic sau la proiectul planului de amenajare a teritoriului respectiv, în conformitate cu Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului. Terenurile necesare pentru amplasarea elementelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale - conducte, staţii şi instalaţii de reglare a presiunii, echipamentul de măsurare cu accesoriile aferente şi instalaţii de protecţie contra coroziunii etc. vor fi transmise cu titlul gratuit de către AAPL. Perioada de timp necesară construcţiei reţelei noi de distribuţie a gazelor naturale sau a porţiunii de reţea va fi stabilită de către OSD. Cheltuielile pentru investiţii în dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și capacităților noi sau existente vor fi incluse în tariful reglementat pentru serviciul de distribuţie a gazelor, prin cheltuieli de amortizare şi rentabilitate a investiţiilor, după ce reţelele vor fi date în exploatare de OSD. Investițiile din raportul privind realizarea planului anual de investiții vor fi aprobate de ANRE. Totodată, în cazul în care AAPL, asociaţia sau investitorul solicită dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în termen mai restrâns decât cel stabilit de către OSD în Planul de dezvoltare, atunci OSD este în drept să propună solicitantului să finanţeze dezvoltarea preconizată a reţelei de distribuţie. În acest scop AAPL, asociaţia sau investitorul vor încheia cu OSD un contract în care vor stipula suma resurselor financiare alocate, determinată în baza devizului de cheltuieli, conform proiectului, termenele şi condiţiile de rambursare de către OSD a resurselor financiare alocate. Raportarea Pe lângă Planul de dezvoltare a reţelei de distribuţie, Regulamentul conține și un raport privind realizarea acestui plan. Regulamentul prevede că, până la data de 30 aprilie, OSD prezintă către ANRE un Raport privind realizarea Planului de dezvoltare aprobat de Agenție, sub formă de tabel. Pentru fiecare obiect de investiţii inclus în raport titularul de licenţă prezintă în tabel următoarele informaţii:descrierea proiectului de dezvoltare: categoria de investiții, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură; • cantitatea, valoarea și termenul de realizare a proiectului de dezvoltare, total pentru anul/anii de referinţă; • cantitatea, valoarea și termenul de realizare a proiectului de dezvoltare pentru anul 1-3; • notă în care vor fi indicate efectele economice planificate și obținute efectiv în anul de referinţă; • obiectivele, efectele financiare obţinute în urma realizării zării proiectului de dezvoltare. Notă: Procedura de dezvoltare a reţelei de distribuţie a gazelor naturale nu se aplică în cazul dezvoltării zonelor de vile în intravilanul sau extravilanul municipiilor, oraşelor, satelor, comunelor sau în cazul în care în autorizația de construire eliberată de AAPL se prevede dezvoltarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din contul beneficiarului construcţiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.