19
11 2019
3337

Remunerarea membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat, condiționată și plafonată

Persoanele ce reprezintă interesele statului în întreprinderea de stat vor beneficia de plata indemnizației lunare în formă fixă, stabilite de fondator conform art.24 din Legea salarizării nr.847/2002, în funcție de rezultatele economico-financiare anuale înregistrate și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți întreprinderii respective, și o componentă variabilă, stabilită în temeiul art.5 alin. (1) lit. e) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017. Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a administratorului, membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor. Conform proiectului, indemnizațiile lunare vor fi stabilite din contul mijloacelor întreprinderii respective şi se vor anula în cazul în care membrul consiliului de administrație/comisiei de cenzori se eschivează de la îndeplinirea funcțiilor. Proiectul stabilește și condițiile în care indemnizația lunară nu se va achita. Aceasta se va produce în cazul în care întreprinderea își va suspenda activitatea și atunci când persoana ce reprezintă interesele statului se eschivează de la îndeplinirea funcțiilor. Decizia poate adoptată de consiliul de administrație al întreprinderii – pentru membrii consiliului care au lipsit nemotivat la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele-verbale ale ședințelor consiliului, iar membrii comisiei de cenzori vor lua o decizie similară pentru membrii săi, care nu participă la controale și la întocmirea rapoartelor, fapt consemnat în procesul-verbal al comisiei de cenzori. În noile condiții, modalitatea de calcul al componentei variabile a indemnizației se va aproba de fondator și se va baza pe îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți pentru determinarea acestora. Indicatorii de performanță financiari vor fi instrumente de măsurare utilizate pentru a determina eficiența resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. Aceștia se propune a fi exprimați sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii. Indicatorii de performanță nefinanciari vor fi instrumente de măsurare care vor determina cât de bine utilizează întreprinderea resursele, în principal pentru: a) eficientizarea activității interne; b) furnizarea de servicii externe pentru clienți; c) îndeplinirea cerințelor legale. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii etc. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație/comisiei de cenzori se propune a fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuți în actul administrativ emis de fondator privind desemnarea membrilor. Documentul mai prevede că mărimea componentei variabile în sumă nu poate depăşi plafonul de 1 la sută din mărimea profitului net anual obținut de întreprindere, fiind individualizat pentru fiecare persoană care desfășoară activitate de membru al consiliului de administrație/comisiei de cenzori – nu mai mult decât două salarii medii lunare pe întreprindere pe anul precedent, în limita plafonului menționat. În cazul în care, conform situației financiare anuale, valoarea activelor nete va fi mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică drept rezultat al plății componentei variabile, precum și în cazul în care plata componentei variabile va cauza incapacitatea de plată a întreprinderii, aceasta nu se va plăti. În condițiile în care întreaga sau o parte din componenta variabilă va fi acordată pe baza unor date care se vor dovedi ulterior a fi incorecte, întreprinderea va fi obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată. _______________________________________ Legea salarizării nr. 847/2002 Articolul 24. Salarizarea membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (1) Membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul societăţii) li se stabilesc indemnizaţii lunare în mărime de până la trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim. (2) Indemnizaţiile lunare se stabilesc din contul mijloacelor unităţilor economice respective şi se anulează în cazul când membrii consiliilor se eschivează de la îndeplinirea funcţiilor. Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017 Articolul 5. Profitul net şi pierderile nete (1) Profitul net poate fi îndreptat pentru: a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; b) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii; c) defalcări în bugetul de stat, în cazul întreprinderilor de stat; d) defalcări în bugetul local, în cazul întreprinderilor municipale; e) plata recompenselor către membrii organelor de conducere şi control; f) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.