14
06 2018
1040

Rezervele de stat. MAI propune o altă abordare

Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat, ce stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice privind crearea, acumularea, stocarea, păstrarea şi administrarea acestor rezerve este propus spre consultare de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia este transmisă Agenţia Rezerve Materiale. Proiectului de lege stabilește modul de creare de către Guvern a rezervelor de stat. Nomenclatoarele bunurilor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor se aprobă de Executiv, la propunerea Agenţiei, coordonate cu organele administraţiei publice centrale interesate prin intermediul MAI. Controlul, evidenţa şi dările de seamă privind stocurile şi circulaţia bunurilor din rezervele de stat se efectuează, la fel, de Guvern. În capitolul III al proiectului este descrisă finanțarea rezervelor de stat. Astfel, cheltuielile necesare pentru crearea, reântregirea stocurilor, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului unic al rezervelor de stat vor fi acoperite din bugetul de stat şi din alte surse de finanţare, precum şi din veniturile colectate din eliberarea bunurilor cu titlu de deblocare și cu titlu de împrumut. De asemenea, finanțarea va fi efectuată din garanţia financiară şi bancară, veniturile obţinute din exercitarea gajului, mijloacele obţinute de Agenţie ca urmare a perceperii sancţiunilor pecuniare şi a penalităţilor, precum și din veniturile activităţii economico-financiare suplimentare desfăşurate de Agenţie. Documentul stabilește și unele înlesniri financiare. Guvernul poate lua o decizie specială privind eliberarea, cu titlu gratuit, a bunurilor din rezervele de stat, urmând ca mijloacele necesare reîntregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat sau din fondurile băneşti de binefacere. În acest context, depozitarii responsabili, care efectuează păstrarea și deservirea bunurilor din rezervele de stat fără plată, în bază de contract, vor fi scutiți de impozitele şi taxele locale, precum şi de obligaţiunile privind plata pentru împrumut. Prețurile Proiectul prevede că Agenţia este autorizată să stabilească şi să aplice preţuri libere de piaţă la bunurile destinate pentru eliberarea din rezervele de stat, conform deciziei comisiei de stabilire a preţurilor. În situaţiile când eliberarea cu titlu de împrospătare a unor bunuri din rezervele de stat nu se poate realiza, pentru evitarea deprecierii acestora, prin hotărâre de Guvern, vor fi aplicate preţuri reduse în raport cu preţurile de evidenţă. Tot Agenția trebuie să raporteze la pierderi sau la deşeuri, după caz, bunurile din rezervele de stat cu un nivel scăzut al calităţii, moral învechite şi care nu prezintă interes comercial. Totodată, s-au scos în evidenţă rezervele de mobilizare – parte componentă a rezervelor de stat, create la entităţile publice şi agenţii economici, în baza planului de mobilizare a economiei naţionale. Sancțiuni Au fost revizuite şi responsabilităţile privind încălcarea prevederilor legii cu privire la rezervele de stat, în rezultat fiind necesară elaborarea şi propunerea modificărilor la prevederile Codului penal şi Codului contravenţional, pentru infracţiunile și contravenţiile din domeniul rezervelor de stat. Astfel, diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a bunurilor din rezervele de stat, constatată de Agenţie şi care depăşeşte normele perisabilităţii naturale, atrage după sine aplicarea depozitarilor responsabili a sancţiunilor pecuniare în mărime de 100% din valoarea diminuării constatate, precum şi a unei penalităţi de 0,5% din această valoare pentru fiecare zi, începând cu ziua constatării şi până la reîntregirea stocului diminuat. În cazul nerestituirii sau restituirii cu întârziere a bunurilor în rezervele de stat, Agenţia poate percepe de la beneficiari o penalitate de 0,5% din valoarea bunurilor nerestituite sau restituite cu întârziere pentru fiecare zi, începând cu ziua scadenţei şi până la restituirea integrală. Proiectul prevede că solicitarea eliberării de la păstrare de către Agenţie a oricărei cantităţi de bunuri se anunţă cu 48 de ore înainte de momentul începerii preluării bunurilor, iar în cazul refuzului depozitarului responsabil de a elibera bunurile aflate la păstrare în termenul stabilit de Agenţie sau neasigurarea condiţiilor necesare pentru eliberare, se va percepe o penalitate în mărime de 0,5% din costul cantităţii neeliberate a bunurilor pentru fiecare zi de întârziere, la preţuri curente. În cazul depistării la bunurile stocate în rezervele de stat a unor vicii, indiferent de timpul stocării şi depistării defectelor, furnizorul este obligat, în termen de 30 de zile, pe cont propriu, înlocuirea lor cu bunuri corespunzătoare. În caz contrar, Agenţia va percepe de la furnizor o penalitate în mărime de 0,5% din costul bunului defectat pentru fiecare zi, din momentul expirării termenului prescris, până la momentul onorării integrale a angajamentelor. Proiectul prevede că schimbarea formei organizatorico-juridice a proprietarului şi fondatorului depozitarilor responsabili nu-i eliberează pe aceştia de obligaţiunile contractuale asumate prin acordarea serviciilor privind rezervele de stat. Autorii proiectului susțin necesitatea elaborării unui nou act normativ ce va reglementa rezervele de stat deoarece Legea privind rezervele materiale de stat și de mobilizare, elaborată în anul 1995 și modificată pe parcurs, nu mai corespunde necesităților actuale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.