19
06 2019
882

Rigori pentru selectarea membrilor organelor de administrație ale întreprinderilor de stat

Membri ai consiliului de administraţie sau ai comisiei de cenzori a întreprinderii de stat nu pot fi conducătorii autorităţii publice centrale; personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoanele cu o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii; persoanele condamnate pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, de corupţie în sectorul privat, care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi cărora nu le-au fost stinse antecedentele penale. Totodată, membru al consiliului de administrație al întreprinderii nu poate fi concomitent și membru al comisiei de cenzori și viceversa. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație/comisiei de cenzori al întreprinderii de stat și condițiile de remunerare ale acestora. Documentul prevede modul de organizare, desfășurare şi totalizare a concursului de selectare și evaluare a candidaților respectivi, de constituire, componenţa și atribuțiile comisiei de concurs; condițiile de remunerare a membrilor consiliului de administrație/comisiei de cenzori ale întreprinderii de stat, precum și modul de examinare a contestațiilor. Conform proiectului regulamentului, candidații la funcția de membru al consiliului sau al comisiei de cenzori în cadrul concursului de selectare vor susține o probă scrisă şi un interviu. Examenul în scris va fi test cu 4-6 subiecte, inclusiv 2-3 – din domeniul specific funcţiei (membrul consiliului de administrație/membrul comisiei de cenzori) expuse la concurs şi 2-3 – din domeniul cadrului normativ ce reglementează procesul de administrare a proprietății statului, dar și realizarea unei sarcini practice (planificarea unei sarcini concrete, pregătirea unei şedinţe cu un anumit subiect, elaborarea unui proiect de decizie etc.). La susținerea probei, candidaţilor le vor fi interzise deţinerea şi folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. În cadrul interviului, comisia, punând tuturor candidaților, separat, aceleași întrebări, va determina calităţile profesionale şi personale ale candidatului; factorii care îl motivează şi cei care îl demotivează; comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în cele de criză; abilităţile manageriale, cunoaşterea stilurilor de conducere, a metodelor de lucru în echipă etc., iar candidaţii care vor obține la interviu o notă mai mică decât 7 vor fi excluşi din concurs. Indemnizațiile lunare ale membrilor consiliilor de administrație și ale comisiei de cenzori vor fi stabilite în funcție de rezultatele economico-financiare anuale și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți întreprinderii respective. Plățile se vor stabili din contul mijloacelor întreprinderii şi vor fi anulate în cazul în care membrul se eschivează de la îndeplinirea funcţiilor sale. Organizatori ai concursurilor vor fi Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.