17
05 2021
724

(ro/ru) Până la 25 mai autoritățile publice vor oferi informaţia privind valoarea bunurilor imobiliare transmise în locațiune

Amintim autorităţilor publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile că, conform prevederilor art. 277 alin.1) lit.f), acestea sunt obligate să prezinte subiecţilor impunerii cu impozitul pe bunuri imobiliare informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a acestor bunuri, transmise de autoritatea respectivă în arendă sau locaţiune persoanelor juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.
 
Informația urmează a fi oferită subiecților cu titlu gratuit, în termen de până la data de 25 mai a anului fiscal în curs și este necesară pentru calcularea şi achitarea în termen a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe bunuri imobiliare.
 

Totodată, reiterăm că subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din CF) sunt deținătorii drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul RM și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile.

 

Menționăm, faptul că contribuabilul nu deţine un document ce ar atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare nu este temei pentru nerecunoaşterea acestuia în calitate de subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare ce le are în posesie, gestiune sau folosință. Obligația de calculare și achitare a impozitului respectiv este stipulată în art. 277 alin. (1) din CF, care este în vigoare din data punerii în aplicare a Titlului VI din CF „Impozitul pe bunurile imobiliare” – 1 ianuarie 2001.

 

(ru) Напоминаем органам государственной власти и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней, что в соответствии с положениям ст. 277 п. 1) лит. f) Налогового кодекса они обязаны предоставлять субъектам обложения налогом на недвижимое имущество информацию об оценочной / бухгалтерской стоимости объектов, переданных обладателям имущественных прав (права владения, управления и/или использования) на недвижимое имуществ юридическим и физическим лицам-резидентам и нерезидентам Республики Молдова.

 

Информация предоставляется субъектам бесплатно, до 25 мая текущего налогового года и необходима для расчета и своевременной уплаты обязательств по налогу на недвижимость.

В соответствии с подп. c) и d) п. (1) ст. 277 НК,  субъектами налога на недвижимость и / или земельного налога являются обладатели имущественных прав (владение, управление и / или использование) на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности на территории Республики Молдова, а также арендаторы наниматели недвижимости государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней.

 

Подчеркиваем, что отсутствие у налогоплательщика документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, не является основанием для его непризнания в качестве субъекта  налогообложения налогом на недвижимое имущество, находящегося в его владении, управлении или пользовании. Обязанность исчисления и уплаты соответствующего налога предусмотрена ст. 277 п. (1) НК, который вступил в силу с даты введения в действие Раздела VI  НК «Налог на недвижимость» – 1 января 2001 г.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.