16
08 2017
1648

SA Cricova a obținut profit, în pofida deficienţelor manageriale

Sistemul de management financiar și control din cadrul Combinatului de Vinuri Cricova, precum și a Centrului de Business Turism Cricova-Vin (CBT Cricova-Vin), necesită a fi consolidat și orientat spre o administrare eficientă și o gestiune economico-financiară axată pe obținerea beneficiilor, a concluzionat Curtea de Conturi în urma efectuării misiunii de audit Eficiența administării patrimoniului public de către SA Cricova și Centrul de Business și Turism Cricova-Vin în perioada 2015-2016. Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit în scopul stabilirii modului de gestionare a patrimoniului public și verificării dacă acțiunile manageriale efectuate au contribuit la protecția și dezvoltarea durabilă a societăților, iar Raportul asupra auditului a fost publicat în Monitorul Oficial din 11 august curent. În cadrul misiunii de audit s-au identificat mai multe deficiențe. Una dintre ele se referă la neelaborarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a strategiei de dezvoltare pentru ramura vinicolă și vitivinicolă, precum și nestabilirea indicatorilor de performanță măsurabili, ceea nu au permis prioritizarea direcțiilor de dezvoltare ulterioară a acestora prin concentrarea resurselor necesare în atingerea scopurilor propuse. Auditul a mai indentificat că în cadrul societăților nu au fost determinate proceduri de control intern, ceea ce a cauzat apariția unor deficiențe, cum ar fi: • indisciplină financiară; • realizarea necorespunzătoare a achizițiilor de bunuri sau servicii; • contabilizarea neconformă de către CBT „CricovaVin” S.A. a costurilor serviciilor prestate; • neelaborarea unei metodologii de formare a costurilor producției fabricate și serviciilor prestate; • gestionarea necoerentă de către „Cricova” S.A. a creanțelor și datoriilor etc., care au afectat eficiența activității și dezvoltarea lor durabilă. Acordarea agenților economici de către CV „Cricova” S.A. a bunurilor în scop publicitar, în lipsa stipulării în politica de marketing a criteriilor clare de selectare a acestora, a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 1,3 mil.lei, iar necalcularea de către CV „Cricova” S.A. a unor provizioane în sumă de minimum 4,9 mil. lei a condiționat neasigurarea capitalizării societății pentru a putea face față unor deprecieri, cheltuieli sau riscuri viitoare. Instituția de audit a mai constatat și alte devieri, printre care: • livrarea unor produse vinicole de către CV „Cricova” S.A. la prețuri mai mici decât costurile stabilite a condiționat suportarea unor pierderi de cca 0,4 mil.lei; • efectuarea unor investiții în plantații de viță-de-vie în sumă totală de 7,5 mil.lei în lipsa studiilor de fezabilitate nu a contribuit la majorarea recoltelor, devenind ineficiente; • lipsa acțiunilor de rigoare din partea CV „Cricova” S.A. privind recuperarea mijloacelor financiare aferente creanțelor a cauzat cheltuieli ineficiente în sumă de 1,05 mil.lei; • nelegalizarea relațiilor funciare de către CV „Cricova” S.A. cu Primăria mun. Chișinău a rezultat cu necalcularea și neînregistrarea datoriei privind arenda terenului în sumă de 0,4 mil.lei; • monitorizarea neadecvată a contractelor de livrare a producției CV „Cricova” S.A. a condiționat necalcularea și neînregistrarea penalităților aferente creanțelor neachitate în termenele prestabilite în sumă totală de 0,6 mil.lei și, respectiv, de 0,3 mil. euro; • contractarea creditelor bancare de către CV „Cricova” S.A. a generat suportarea în anii 2015-2016 a unor cheltuieli financiare suplimentare în sumă de 40,9 mil.lei, devenind totodată consumatoare de capital propriu; • acordarea de către CBT „Cricova-Vin” S.A. a împrumutului de 2,1 mil.lei fără dobândă unui agent economic s-a soldat cu un impact negativ asupra aspectului economico-financiar al societății; • nu au fost elaborate regulamente interne de organizare și funcționare a subdiviziunilor structurale ale societăților auditate • sistemul informațional automatizat nu este gestionat eficient și nu este racordat la prevederile legale aferente desfășurării activității economice a CV „Cricova” S.A • societățile auditate nu au asigurat realizarea corespunzătoare a procedurilor de planificare, înregistrare, monitorizare și transparență privind contractele de achiziții, ceea ce a condiționat nereguli în procesul de desfășurare a achizițiilor. În Raport se mai arată că acțiunile manageriale ale S.A „Cricova” privind gestionarea creanțelor și datoriilor au fost ineficiente și nu a fost asigurat echilibrul financiar al societății, creanțele comerciale fiind în perioada 2014-2016 în creștere continuă, însumând la finele anului 2016 cca 90,0 mil.lei. Menționăm că aceasta nu este prima misiune de audit de acest gen în societățile auditate, iar misiunea actuală reconfirmă constatările auditurilor precedenți , în special cele ce vizează eficiența mecanismului de reprezentare a intereselor statului în societățile cu cota majoritară de stat. Altă constatare făcută de auditul prezent, la care s-a atras atenția și în cadrul celor anterioare, este faptul că fondatorul nu a stabilit indicatori de performanță de care să se țină cont la achitarea recompensei anuale pentru persoanele cu funcții de răspundere ale societății, fapt ce relevă o atitudine managerială neperformantă. Astfel, CV „Cricova” S.A. a calculat și achitat pentru anii 2015-2016 persoanelor în cauză indemnizații și recompense anuale în sumă totală de 1,1 mil.lei. Potrivit informațiilor din Raportul Curții de Conturi, S.A. „Cricova” a obținut un profit net în sumă de 15,9 mil. lei în anul 2016, sau cu 32,8 mil.lei mai mult decât în anul precedent, iar CBT „Cricova” S.A. –1,2 mil. lei sau cu 1,1 mil. lei mai mult față de anul 2015. NOTĂ: S.A. „Cricova” a fost înființat la în 1999 prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Combinatul de vinuri de marcă și spumante din Cricova I” și este succesorul de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale, inclusiv al celor ce țin de terenurile aferente, iar deja de 65 ani deţine titlul de lider al vinificației moldovenești. CV „Cricova” este societate pe acțiuni și funcționează în baza statutului și regulamentului intern. Statul deține 100% din capitalul social al Combinatului de Vinuri, care constituie 182,6 mil.lei, fiind gestionat de MAIA. Potrivit datelor, industria vinicolă deține o cotă esențială în economia țării noastre, reprezentând până la 20% din veniturile provenite din export în anii favorabili, RM fiind inclusă printre primele 10 țări producătoare și exportatoare de vinuri din lume.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.