Știri

Sancțiunile mai dure pentru ținerea neconformă a evidenței contabilile

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 pusă în aplicare la 1 ianuarie 2019 reiterează obligația entității de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate și de alte acte normative, iar răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine persoanei fizice (conducătorului / administratorului/ directorului/ fondatorului), cu stabilirea obligațiilor și drepturilor acesteia și care poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală în cazul nerespectării prevederilor legale. Ținând cont de necesitatea actualizării tipurilor de încălcări a regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzute în Codul Contravențional (CC), este impusă expunerea art.295 din CC în redacție nouă. Conform proiectului, nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate/normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sectorul bugetar, elaborare și aplicare a politicilor contabile se va sancționa cu amendă de la 25 la 50 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 50 la 75 UC aplicată persoanei juridice. Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia se va sancționa cu amendă de la 25 la 50 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și, respectiv, cu amendă de la 50 la 75 UC în cazul persoanei juridice. Totodată, deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se va amenda cu 25 -75 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu 75-100 UC aplicată persoanei juridice. Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și de înregistrare în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii se va sancționa cu amendă de la 5 la 10 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 10 la 20 UC aplicată persoanei juridice. Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile până la expirarea termenului de păstrare a acestora conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor sau nerestabilirea lor în termen de până la 3 luni din data constatării faptului respectiv ar putea fi sancționată cu amendă de la 10 la 15 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și, respectiv, de la 20 la 30 UC aplicată persoanei juridice. Încălcarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale/rapoartelor financiare, situațiilor financiare/rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice se va sancționa cu amendă de la 10 la 25 UC și respectiv, cu amendă de la 25 la 50 UC. Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Totodată, este propusă completarea CC cu prevederi ce reglementează una din cauzele de înlăturare a caracterului contravențional al faptei și anume executarea ordinului sau dispoziției superiorului. În acest sens, nu va constitui contravenție fapta prevăzută de legea contravențională, dar săvârșită de persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului, care sunt obligatorii pentru executare, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale și dacă persoana care le-a executat nu a știut că acestea sunt ilegale. Astfel, răspunderii contravenționale pentru fapta săvârșită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziția ilegală. Totodată, persoana care cu bună știință și intenționat a comis contravenția în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului său va răspunde contravențional în temeiuri generale, caracterul contravențional al faptei nefiind înlăturat. Proiectul legii privind modificarea CC este elaborat de Ministerul Justiției și discutat în ședința secretarilor de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3793 vizualizări

Data publicării:

09 Aprilie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon