13
04 2020
509

SIA „e-Integritate”, aprobat

Cabinetul de miniștri a susținut proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „e-Integritate”, care este o soluţie informatică de depunere electronică a declaraţiilor de avere şi interese personale, precum și de verificare automatizată a declaraţiilor depuse prin reutilizarea surselor de date externe din cadrul registrelor de stat relevante, dar şi de gestiune electronică a dosarelor de control al averilor. Astfel, SIA „e-Integritate” va realiza o serie de funcții, printre care depunerea şi semnarea în formă electronică a declaraţiilor de către subiecţii declarării; importul declaraţiilor scanate pe baza declaraţiilor depuse pe suport de hârtie, cu digitizarea metadatelor stabilite de Autoritate; verificarea automatizată a declaraţiilor în vederea depistării diferenţei dintre datele indicate în declaraţii şi datele din registrele de stat şi alte sisteme informaţionale; gestionarea de către inspectorii de integritate a dosarelor de control iniţiate în baza sesizărilor unor persoane fizice şi juridice, a sesizărilor din oficiu şi verificărilor automatizate a declaraţiilor; completarea şi actualizarea informaţiilor în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale etc. SIA „e-Integritate” va opera cu următoarele documente : 1. declaraţiile de avere şi interese personale; 2. dovada de primire a declaraţiei de avere şi interese personale ; 3. solicitarea de rectificare sau radiere a datelor despre interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică; 4. lista persoanelor care au interdicţii de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică; 5. documentele în cadrul derulării dosarelor de control (sesizări de la persoane fizice şi juridice şi sesizări din oficiu, procese-verbale, solicitări de informaţii, răspunsuri la solicitări, date, informaţii, înscrisuri şi documente justificative solicitate, înştiinţări, acte de constatare, cereri de chemare în judecată, referinţe, contestaţii, declaraţii de imparţialitate). SIA „e-Integritate” va asigura interacţiunea şi schimbul de date prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect) cu o serie de resurse informaţionale automatizate. Potrivit notei informative a proiectului, implementarea acestuia nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, dat fiind faptul că SIA a fost creat cu suportul Băncii Mondiale. În același timp, implementarea proiectului în sensul dezvoltării şi menţinerii funcţionalităţii se va realiza din contul şi în limita bugetului de stat planificat în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2020-2022, precum şi din alte surse. În acest sens, pentru anul 2020, în scopul asigurării mentenanţei SIA „e- Integritate” au fost planificate 1 450 000 lei, pentru anul 2021 au fost estimate mijloace financiare în sumă de 1 700 000 lei, iar pentru anul 2022 – 1 900 000 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.