06
07 2018
979

SNAI. Cerinţele de bază

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Standardelor naţionale de audit intern (SNAI). Acestea sunt elaborate în baza Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern și includ cerințele de bază pentru practica profesională și pentru evaluarea eficacității auditului intern, care se aplică la nivel organizațional și individual, precum și note privind interpretarea rezultatelor. SNAI conține două categorii fundamentale: standarde de calificare și standarde de performanță. Standardele de calificare descriu calitățile pe care trebuie să le îndeplinească entitățile și persoanele care exercită activități de audit intern. La rândul lor, Standardele de performanță descriu activitățile specifice auditului intern și asigură criterii calitative pentru evaluarea performanței acestuia. SNAI se aplică auditorilor interni individuali și activităților de audit intern, iar obiectivele sunt: • orientarea către alinierea la normele obligatorii ale practicii profesionale de audit intern • furnizarea cadrului general de realizare şi susţinere a unei game largi de activităţi de audit intern care generează o valoare adăugată • stabilirea cadrului de referinţă pe baza căruia se evaluează rezultatele auditului intern • optimizarea și îmbunătățirea proceselor şi operaţiunilor entităţii publice. Capitolul III reglementează Standardele de calificare și se referă la misiune, competențe și responsabilități, independență şi obiectivitate, independenţa organizaţională, interacţiunea directă cu managerul entităţii publice, responsabilităţi ale conducătorului activității de audit intern în afara ariei de aplicabilitate, competența și conştiinciozitatea profesională, dezvoltarea profesională continuă etc. Astfel, conducătorul structurii de audit intern se subordonează și raportează direct managerului entității publice. El trebuie să confirme managerului entității publice, cel puţin anual, independenţa organizaţională a activităţii subdiviziunii. Standardele de performanță sunt stabilite în capitolul IV și conțin reglementări ale procesului desfășurării auditului: de la planificarea misiunii, managementul riscurilor, aria de aplicabilitate a misiunii de audit intern, comunicarea și aprobarea rezultatelor până la raportarea către managerul entităţii publice. Astfel, conducătorul activității de audit intern trebuie să stabilească un plan bazat pe riscuri pentru a determina prioritățile, care sunt în concordanță cu obiectivele entității publice. Totodată, conducătorul activității de audit intern trebuie să raporteze periodic managerului entității scopul, competența, responsabilitatea și funcționarea activităţii de audit intern, precum și gradul de îndeplinire a planului de audit și a conformității cu prevederile Codului etic si ale SNAI. Raportarea trebuie să cuprindă aspectele privind riscurile semnificative, inclusiv riscurile de fraudă și corupție, privind controlul și guvernanța, alte aspecte necesare sau solicitate de către managerul entității publice. Tot în acest capitol sunt specificate atribuțiile furnizorului extern de servicii de audit intern, precum și responsabilitatea organizaţională. Atunci când activitatea de audit intern este asigurată de către un furnizor extern de servicii, acesta trebuie să îi comunice entității publice despre responsabilitatea menținerii unei activităţi de audit intern eficient. Guvernanța entităţii publice, de asemenea, este prevăzută în standardele de performanță. Activitatea de audit intern trebuie să evalueze și să ofere recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor de guvernanță în: • luarea deciziilor strategice și operaţionale; • supravegherea managementului riscurilor și controalelor • promovarea unei conduite etice adecvate și a valorilor corespunzătoare în cadrul entității publice • asigurarea unui management eficace al performanței în cadrul entității publice și a asumării răspunderii • comunicarea informaţiilor privind riscurile și controalele aferente către domeniile corespunzătoare din entitatea publică • coordonarea activităţilor și comunicarea informaţiilor către managerul entității publice, managerii operaționali, auditori interni și externi și alți furnizori de asigurare. Standardele de performanță mai reglementează programul de lucru aferent misiunii de audit intern, documentarea informaţiilor, supervizarea misiunii de audit intern, alocarea resurselor pentru misiunea de audit intern etc. În nota informativă se menționează că elaborarea acestui document va ajusta SNAI la Standardele Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern, care au fost modificare în anul 2016 și au intrat în vigoare în ianuarie 2017, ceea ce va duce la dezvoltarea în continuare a activității de audit intern în sectorul public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.