04
05 2018
1934

Statutul de șomer va fi revizuit

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă. Documentul va reglementa piața muncii, sistemul instituțional de ocupare a forței de muncă, măsurile de ocupare şi raporturile juridice care apar la implementarea măsurilor respective. Proiectul prevede revizuirea sistemului de măsuri de ocupare a forței de muncă, orientate spre modernizarea, diversificarea și adaptarea acestora la necesitățile individuale ale șomerilor, cât și la circumstanțele pieței muncii, motivarea angajatorilor de a se implica în diminuarea șomajului, clarificarea atribuțiilor subiecților implicați în sistemul ocupării forței de muncă în vederea eficientizării activității fiecăruia, revizuirea statutului de șomer, astfel încât să se asigure accesul unui cerc mai larg de persoane la măsurile de ocupare a forței de muncă, în special la cele active. Piața muncii va fi monitorizată Autorii propun instituirea unui capitol ce în legislația actuală lipsește – monitorizarea pieței muncii. Aceasta va fi realizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și se va axa pe evidența persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a locurilor vacante, analiza și prognoza pieței muncii și evaluarea impactului măsurilor de ocupare. Rezultatele monitorizării vor fi o sursă de date pentru elaborarea politicilor în domeniile stimulării ocupării forței de muncă, formării profesionale, social-economic și dezvoltării regionale. Datele vor fi ținute într-un Registru de evidență a locurilor de muncă, care va fi disponibil pe pagina web a agenției. Șomer de lungă durată Pentru definirea statutului de șomer a fost elaborat un capitol aparte, în care se operează cu două concepte: persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și șomer. Spre deosebire de legea actuală, statutul șomerului nu va mai fi legat nemijlocit de statutul persoanei asigurate și de existența veniturilor. Vom avea șomeri de lungă durată – care nu și-au găsit un loc de muncă în primele 12 luni de la înregistrarea acestui statut și șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii. În a doua categorie se regăsesc: tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, persoanele care nu dețin o profesie, persoanele cu dizabilități, cele eliberate din locurile de detenție, persoanele cu vârstă de la 50 ani și peste, victime ale traficului de ființe umane după reabilitarea psihologică și socială etc. Cuantumul ajutorului de șomaj Proiectul de lege prevede micșorarea perioadelor de acordare a ajutorului de șomaj. Astfel, va fi redusă perioada de la 12 la 9 luni în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani, de la 9 la 7 luni – în cazul unui stagiu de cotizare între 10 și 15 ani și de la 6 la 5 luni – pentru un stagiu de cotizare de până la 10 ani, dar nu mai puțin de un an. Actualmente cuantumul ajutorului de șomaj nu poate fi mai mic decât un salariu minim pe țară (1000 lei) și nu poate depăși un salariu mediu pentru anul precedent (5084,0 lei). Proiectul exclude cuantumul minim pe motivul nivelului scăzut al salariului mediu realizat în perioada de decontare (conform certificatelor de salariu prezentate de către șomeri pentru stabilirea ajutorului de șomaj). Astfel, noile prevederi nu stimulează creșterea ajutorului de șomaj, dar motivează desfășurarea unei activități remunerate și a unei remunerări legale. Potrivit documentului, cuantumul ajutorului de șomaj va constitui 50% din venitul lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării. Ajutorul va fi acordat în cazul încetării activității de muncă ca urmare a lichidării activității angajatorului, reducerii numărului de angajați și alte cauze ce țin de angajator. În cazul încetării activității de muncă din alte motive decât cele menționate mai sus, cuantumul va constitui 40% din venitul realizat. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2019, stabilirea mărimii și plata lunară a ajutorului de șomaj nu va mai fi realizată de către ANOFM, ci de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Lucrul la distanță, încurajat Documentul vine cu noi măsuri active, una dintre care este stimularea mobilității forței de muncă. Aceasta va încuraja acceptarea unui loc de muncă la o distanță relativ mai mare de domiciliul. Proiectul prevede că șomerul care se va încadra în baza unui contract individual de muncă într-o altă localitate selectată de agenția teritorială, situată la o distanță mai mare de 20 km de localitatea în care își are domiciliul, va beneficia de o indemnizație unică de încadrare, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent. Acesta va fi acordată o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoana este înregistrată cu statut de șomer. Angajatorii de asemenea vor fi stimulaţi să se încadreze în proiecte de ocupare a forței de muncă. În proiect se regăsesc prevederi de instruire a persoanelor la locul de muncă, stagiul profesional, formarea profesională, suport pentru adaptarea locului de muncă a angajatului etc. Una din noile măsuri active propuse este și subvenționarea locurilor de muncă. Această măsură presupune că angajatorul care angajează pe o durată nedeterminată șomeri din categoria celor ce necesită suport pe piața muncii, va primi subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Documentul prevede că persoana angajatoare va avea dreptul să primească subvenții pentru fiecare salariat o singură dată într-o perioadă de 36 luni consecutive. Pe de altă parte, legea îl va obliga pe angajator să mențină raporturile de muncă cu salariatul pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la data încheierii perioadei în care primește subvenția. În caz contrar, va trebui să restituie subvențiile primite pentru persoana respectivă. Suportul pentru crearea și adaptarea locului de muncă este o altă măsură prevăzută în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă. Astfel, angajatorii și persoanele care doresc să-și lanseze o afacere sau să adapteze locurile de muncă existente vor beneficia de suport din partea subdiviziunilor teritoriale de muncă prin: • acordarea de subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități • consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri • susținerea proiectelor de inițiative locale. Asigurarea de șomaj Cu toate că se pune accent tot mai mare pe activităţi, proiectul vine cu o măsură pasivă de ocupare a forței de muncă – asigurarea de șomaj. Aceasta va avea rolul de a asigura persoana aptă de muncă, dar care, din motive prevăzute de lege, nu poate presta o muncă potrivit pregătirii sale. Măsura constă în punerea la dispoziția persoanei, pentru o perioadă determinată, a ajutorului de șomaj, pe categorii de persoane și vechime în muncă și va fi acordată șomerilor care: • la momentul stabilirii ajutorului de șomaj nu realizează venituri • au lucrat și au un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni din ultimele 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării • nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participarea la măsurile active oferite de agenție. Propunerea Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru La propunerea Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru a fost inclus capitolul numit Emigrarea în scop de muncă a cetățenilor Republicii Moldova. Capitolul dat conține prevederi care au drept scop asigurarea transparenței activității agențiilor private de ocupare a forței de muncă la capitolul angajare peste hotare a cetățenilor noștri, prin stabilirea: • cerințelor de licențiere a activității agențiilor private • modalității de realizare a controlului activității acestora • prevederilor de aprobare a listei serviciilor prestate cu plată de către agențiile private • drepturilor și obligațiilor agențiilor private de ocupare a forței de muncă • cerințelor privind evidența emigrării forței de muncă. Astfel, proiectul stipulează expres că pentru prestarea serviciilor sale agenția privată nu are dreptul să încaseze de la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, direct sau indirect, total sau parţial, nici un fel de onorarii. Controlul în aceste agenții se va realiza în conformitate cu Legea privind controlul asupra activității de întreprinzător. Tot în acest capitol sunt incluse și reglementări ce țin de evidența lucrătorilor emigranți, sunt prevăzute drepturile și obligațiile lor. Costul noilor prevederi Autorii proiectului au efectuat și anumite calcule estimative pentru implementarea proiectului. Astfel, costul măsurilor de ocupare a forței de muncă se estimează la circa 100 mil. lei anual, după cum urmează: • Formarea profesională a șomerilor: 24,0 mil. lei • Formarea profesională la locul de muncă în cadrul unității: 11,8 mil. lei • Stagiul profesional: 6,0 mil. lei • Certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în context de educație non formală și informală: 20,0 mil. lei • Angajarea subvenționată: 13,5 mil. lei • Subvenționarea agenților economici care angajează persoane cu dizabilități: 10,0 mil. lei • Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei activități independente sau a unei afaceri: 25,2 mil. lei • Stimularea mobilității forței de muncă: 1 mil. lei. Mijloacele financiare estimate au fost propuse pentru a fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pe termen mediu 2018-2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.