01
11 2021
926

Subiecții declarării vor indica prețul real al bunurilor procurate în anii 2018-2021

În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021, subiecții declarării vor indica prețul real plătit pentru bunurile mobile și imobile pe care le au în proprietate și care au fost procurate în anii 2018-2021, precum și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora, prevede Legea nr. 130 din 7 octombrie 2021 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 130/2021), care a intrat în vigoare vineri, 29 octombrie, fiind publicată în MO. 

 

Modificările operate prin Legea nr. 130/2021 au fost elaborate în vederea perfecționării cadrului legislativ privind funcționarea Autorității Naționale de Integritate (ANI), prevenirea situațiilor de conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări ale subiecților declarării precum și declararea corectă/corespunzătoare a averii și intereselor personale a subiecților vizați cu astfel de obligații. Totodată, se va asigura fortificarea rolului inspectorului de integritate în procesul de efectuare a controlului, prin acordarea unor pârghii suplimentare precum și asigurarea unei cooperări eficiente cu organele de ocrotire a normelor de drept în procesul efectuării controlului.

 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii şi al intereselor personale inspectorii de integritate vor verifica datele şi informaţiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum şi modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică. Controlul va fi inițiat nu dor pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice şi de demnitate publică, dar şi în decurs a 3 ani după încetarea exercitării acestora.

 

Conform normelor noi, controlul averii și intereselor personale se va extinde asupra soțului/soției, părinților/socrilor și copiilor persoanei supuse controlului, iar dacă persoana se află în concubinaj sau are persoane la întreținere, verificarea se va extinde şi asupra averii acestora. În cazul în care vor exista suspiciuni rezonabile că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, verificarea se va extinde şi asupra acestor bunuri și persoane. Totodată, atunci când subiectul declarării va indica venituri şi bunuri obținute din donații, vor fi supuși controlului și donatorii.

 

În cadrul efectuării controlului, inspectorul de integritate va avea dreptul să întreprindă orice măsuri și să solicite oricăror persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, oferirea cu titlu gratuit a documentelor şi informațiilor necesare pentru realizarea controlului.

 

În cazul în care va fi constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau a încălcării legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate va sesiza organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat, care vor fi obligate să informeze ANI cu privire la decizia luată. În același timp, ANI va fi în drept să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și a SFS.

 

În situația în care inspectorul va constata că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor funcţiilor publice sau de demnitate publică şi veniturile obţinute și cheltuielile suportate în aceeaşi perioadă este o diferenţă substanţială, ANI va aplica orice măsuri de asigurare necesare și se va adresa în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate sau încasării în folosul statului a valorii acesteia. În acest context, „diferenţă substanţială” va fi depășirea sumei de 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării avute la începutul perioadei când acesta a devenit subiect al declarării cumulat cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv venitul membrilor familiei sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, comparativ cu averea avută la sfârșitul perioadei de verificare, inclusiv cheltuielile suportate în această perioadă, pe de altă parte.

 

Suplimentar, ANI va putea solicita conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.