29
11 2016
7049

Un nou regim fiscal simplificat al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente

La data de 25 noiembrie 2016, Parlamentul a votat în prima lectură introducerea unui nou regim fiscal simplificat de impozitare al persoanelor fizice care desfășoară independent (de sine stătător) activități de comerț. Noul concep a fost elaborat de Guvern, ca parte componentă a proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017. Regimul fiscal simplificat este destinat persoanelor fizice care vor să desfășoare independent activități de comerț cu alte persoane fizice fără a înregistra o întreprindere sau o alta formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat. Aplicarea regimui fiscal propus de Guvern este condiționat de mărimea venitului realizat în decursul unui an fiscal, care nu trebuie să depășească 600 mii lei. Persoanelor fizice care vor desfășura activități independente de comerț vor achita un impozit în mărime de 1% din venitul din activități independente de comerț obţinut în perioada fiscală de declarare, dar nu mai puțin de 3 mii lei anual. Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Suma impozitul se va achita la un cont trezorerial al bugetului unităţii administrativ-teritoriale după adresa de domiciliu sau reședință. Darea de seamă privind impozitul pe venit se propune de a fi prezentată nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Ministerul Finanțelor va stabili forma și modul de completare a acestei dări de seamă fiscale. Persoanelor fizice care vor desfășura activități independente se vor scuti de taxele locale privind amenajarea teritoriului și pentru unitățile de comerț și/sau prestări servicii. La fel, aceastei categorii de contribuabili li se va acorda dreptul să importe mărfuri în scopul desfășurării activităților independente de comerț. La efectuarea importurilor se vor achita toate taxele și drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile utilizate în activitatea desfășurată. În cadrul desfășurării activităților independente de comerț peroanele vor avea obligația utilizării maşinii de casă şi de control, ceea ce conform autorilor va permite evaluarea exactă a venitul obţinut din activități independente în perioada fiscală de declarare, precum și protejarea dreptului consumatorului. Totuși, obligația utilizării maşinii de casă şi de control nu va avea un impact finaciar asupra contribuabilor, deoarece achiziţionarea maşinilor de casă şi control se va finanţa din contul bugetului. Acastă nu se va realiza în mod direct, ci indirect prin acordarea dreptului, în primul an fiscal, de a diminua suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) maşinei de casă şi de control utilizate în activitate. De asemenea contribuabilii vor avea obligația ducerii unei evidențe contabile într-o formă simplificată (contabilitatea în partidă simplă). Ministerul Finanțelor urmează să stabilească în acest sens indicații simplificate. Pentru a a beneficia de regimului fiscal respectiv doritorii urmează să completeze și să depună o cerere la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Nu va fi necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale. Contribuabilului care va dori să-și înceteze activitatea în termen de cinci zile urmează să prezinte o informație în acest sens la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat, cu anexarea Dării de seamă privind impozitul pe venit aferent perioadei pe parcursul căreia a desfășurat activitatea. Evidența contribuabililor ce vor desfășura activități independente se va realiza de Serviciul Fiscal de Stat. Împlementarea unui nou regim fiscal simplificat are drept scop susţinerea persoanelor fizice în vederea iniţierii de către acestea a propriei afaceri, urmărindu-se dezvoltarea în continuare a acesteia în oarecare forme organizatorico-juridice stabilite de lege, cum ar fi întreprinzători individuali, societăţi cu răspundere limitată, etc. Aceasta va reprezenta o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetăţeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la alte forme de antreprenoriat convenabile, reieşind din specificul activităţii. Alte particularități și elemente ale activității independente vedeți în infograficele de mai jos.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.