23
06 2018
1067

Valoarea contractelor de achiziţii încheiate pe un termen mai mare de un an va putea fi ajustată

Proiectul regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Acesta are drept scop stabilirea şi aplicarea unei metode unice transparente şi eficiente pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii. Necesitatea elaborării Regulamentului a fost dictată de lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Totodată, lipsa acestuia este cauza neexecutării clauzelor contractuale, fapt ce duce nemijlocit la rezilierea acestor contracte și ulterior la inițierea unor noi proceduri de achiziţie publică, care provoacă cheltuieli suplimentare de timp și resurse financiare. Astfel, ajustarea valorii contractului de achiziţii publice cu executare continuă poate fi solicitată în scris de către operatorul economic și de autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă sau la propunerea organului abilitat prin lege cu funcţia de control. Aceasta se efectuează în condiţiile întrunirii cumulative a următoarelor cerinţe: • contractul de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an; • partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului şi-a îndeplinit angajamentele contractuale; • formula de ajustare a valorii contractului a fost stabilită de către autoritatea contractantă atât în documentele de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor corespunzătoare procedurii de achiziţii publice utilizate, cât şi în contractul de achiziţii publice; • solicitarea nu depăşeşte 60 de zile din data publicării datelor statistice privind indicele inflaţiei sau deflaţiei pe anul precedent. Conform documentului, partea contractantă în adresa căreia a parvenit solicitarea de ajustare a valorii contractului are obligaţia să se expună, în formă scrisă, pe marginea acesteia în termen de 20 de zile din data depunerii. În procesul de examinare a solicitării, autoritatea contractantă este în drept să invite experţi în domeniu, care vor prezenta rapoarte în scris şi/sau verbale în şedinţa de examinare a solicitării. Formula de ajustare a valorii contractului de achiziţii publice cu executare continuă, care urmează a fi încheiat pe un termen mai mare de un an se va stabili, obligatoriu, de către autoritatea contractantă atât în documentele de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor, cât şi în contractele de achiziţii publice. Lipsa formulei respective din documentele de licitaţie şi din conţinutul contractului va atrage după sine imposibilitatea de ajustare a valorii contractului. Prin aprobarea Regulamentului se urmărește crearea unui cadru juridic funcțional și eficient în domeniul achiziţiilor publice, precum și ajustarea legislaţiei naţionale la bunele practici intonaționale, minimalizarea riscurilor și cheltuielilor care pot apărea în urma rezilierii contractelor, costuri aferente inițierii și desfășurării unor noi proceduri de achiziţie și, totodată, creșterea substanțială a credibilității operatorilor economici în sistemul achiziţiilor publice în ansamblu. Proiectul poate fi consultat până la 5 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.