Servicii electronice

Blocarea accesului la serviciile fiscale electronice în cazul necorespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare dintre Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi datele prezentate la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, îndeosebi a persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare

Care sunt organele abilitate cu drept de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice şi cauza cea mai frecvent întîlnită a procesului respectiv? Suspendarea sau blocarea accesului la serviciile fiscale electronice poate fi efectuată de IFPS, IFS teritoriale şi de Î.S. „Fiscservinform”. Indiferent de organul ce a blocat sau suspendat accesul, entitatea raportoare este informată, prin intermediul adresei de e-mail, referitor la motiv, executor, precum şi datele de contact ale acestuia. Motivele invocate în procesul respectiv sunt stipulate în capitolul III al Instrucţiunii privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Cele mai frecvente situaţii de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice sunt necorespunderea persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare cu informaţia înregistrată în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, şi anume a datelor înregistrate referitor la conducătorul şi contabilul-şef al entităţii. Conform Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012, entitatea raportoare are obligaţia de a se pune la evidenţă la organul fiscal, în a cărui rază îşi are sediul stabilit, şi să prezinte modificările operate ulterior în documentele iniţial declarate. Modificarea datelor de identificare a entităţii raportoare se efectuează în baza cererii de atribuire a codului fiscal, conform anexei nr. 1 la Instrucţiune, cu marcarea indicelui „1.2”. Care sunt persoanele responsabile a entității raportoare cu drept de acces la serviciile fiscale electronice pentru prezentare, în mod automatizat, a dărilor de seamă fiscale și verificarea acestora de către organele competente? Conform art. 187 alin. 3 din CF, darea de seamă fiscală în format electronic se prezintă organului fiscal cu aplicarea semnăturii electronice a conducătorului şi a contabilului-şef. Persoanele ce solicită acces la serviciile fiscale electronice, cu rolurile respective, trebuie să corespundă cu informaţia înregistrată în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. În caz contrar, în baza pct. 26, 29 şi 31 ale Instrucţiunii privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice, la verificarea datelor de identificare a entităţii raportoare, îndeosebi a conducătorului şi a contabilului-şef, în raport cu persoanele ce beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice, instituţia responsabilă este în drept să efectueze blocarea sau suspendarea accesului în caz de necorespundere a acestora. Dările de seamă fiscale electronice pot fi semnate și prezentate de către un reprezentant al entității raportoare, care beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice, în baza procurii autentificate notarial, conform Instrucţiunii privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Informația referitor la procura autentificată notarial, ce se prezintă la solicitarea accesului la serviciile fiscale electronice şi a semnăturii electronice de autentificare, poate fi găsită în ediția periodică Monitorul fiscal FISC.md Nr. 2(24) martie 2015 sau accesată prin linkul monitorul.fisc.md (limba română) și monitorul.fisc.md (limba rusă). Care sunt acțiunile entității raportoare la depistarea necorespunderii datelor conducătorului entității raportoare? Persoanele juridice ce practică activitate de întreprinzător înregistrează modificările operate în actele de constituire la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, conform Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Conform art. 11 al legii respective, informaţia despre entitatea raportoare înregistrată cuprinde şi datele de identitate ale conducătorului, modificarea acestora efectuîndu-se doar la organul respectiv. Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” prezintă modificările operate în actele de constituire a entităților raportoare IFPS, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, conform art. 37 al aceleiaşi legi. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale sunt luate la evidenţa de stat de către Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, conform HG nr. 1004 din 29.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, la înregistrarea modificărilor referitor la datele conducătorului entităţii raportoare din categoria în cauză, este necesar a prezenta informația şi organului fiscal, conform Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012. Pornind de la cele expuse, entitatea raportoare va beneficia de posibilitatea conectării la serviciile fiscale electronice sau efectuarea unor modificări ce ține de accesul la serviciile fiscale electronice, doar după operarea modificărilor la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” și, după caz, la Serviciul Fiscal. Are loc conectarea la serviciile fiscale electronice ale entității raportoare, dacă la verificarea datelor de identificare sunt depistate necorespunderi? Verificarea corespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare cu informaţia din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat se efectuează şi în momentul conectării la serviciile fiscale electronice. În cazul necorespunderii unor date, se solicită actul confirmativ, conform Instrucţiunii privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. La prezentarea acestor acte, Î.S. „Fiscservinform” finalizează procedura de conectare la serviciile fiscale electronice, totodată blocînd temporar accesul persoanei responsabile, pînă la actualizarea datelor la SF. În rezultat, entitatea raportoare nu este nevoită să se prezinte repetat la unul din Centrele de Conectare Regionale ale Î.S. „Fiscservinform” pentru conectare sau deblocare, după operarea modificărilor necesare. Care este procedura de deblocare a accesului la serviciile fiscale electronice după înlăturarea cauzelor ce au condiționat blocarea? Se consideră înlăturate cauzele ce au condiţionat blocarea/suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice, ce ţine de datele conducătorului şi a contabilului-şef, din moment ce persoanele responsabile ale entităţii, înregistrate cu drept de acces la serviciile fiscale electronice pe portalul www.servicii.fisc.md, corespund cu datele înregistrate în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Modificarea persoanelor responsabile, înregistrate pe portalul www.servicii.fisc.md, ce beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice, se efectuează conform capitolului II al Instrucţiunii privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Actualizarea datelor entităţii raportoare în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi corespunderea acestora cu informaţia prezentată la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, presupune deblocarea accesului respectiv. Din motiv că, deblocarea accesului la serviciile fiscale electronice nu se efectuează automat de sistem, ci la verificarea ulterioară de către organul ce a efectuat blocarea, pentru a beneficia de acces în termene mai restrînse, entitatea raportoare poate solicita urgentarea oferirii accesului, în urma înlăturării cauzelor ce au dus la blocare. Este necesar a ţine cont de faptul că, verificările sunt efectuate zilnic şi poate surveni situaţia în care entitatea raportoare nu va dispune de timpul necesar pentru a efectua modificările necesare, fapt ce va crea impedimente în prezentarea documentelor fiscale (dările de seamă fiscale) în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. La blocarea accesului la serviciile fiscale electronice de către organul fiscal, deblocarea poate fi solicitată de la Î. S. „Fiscservinform”? La momentul blocării accesului la serviciile fiscale electronice, la adresa de e-mail a persoanei responsabile din cadrul entității raportoare parvine un mesaj în care este indicat executorul, ce a efectuat blocarea sau suspendarea la serviciile fiscale electronice. Astfel, entitatea raportoare urmează să solicite deblocarea accesului, precum și informații referitor la motivul invocat, doar de la organul executor. Accesul la serviciile fiscale electronice ale unei entități raportoare poate fi blocat/suspendat concomitent de organul fiscal și Î. S. „Fiscservinform”. În asemenea situații, la deblocarea accesului de către Î. S. „Fiscservinform” entitatea raportoare rămîne blocată de către organul fiscal, și invers. Pentru a beneficia în continuare de acces la serviciile fiscale electronice, entitatea raportoare urmează să înlăture ambele cauze ce au favorizat blocările respective. Concluzie O soluţie la moment, care ar evita situaţiile de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice, în cazul necorespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare dintre Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi datele prezentate la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, ar fi verificarea informaţiei înregistrate la SF, peste aproximativ 3 (trei) zile după solicitarea înregistrării unor modificări. În situaţia în care datele contabilului-şef al entităţii raportoare pot fi înregistrate, modificate şi verificate doar la organul fiscal, informaţia referitor la conducătorul entității raportoare poate fi verificată prin accesarea serviciului „Despre contribuabil” de pe portalul www.servicii.fisc.md. Înregistrarea şi modificarea conducătorului se efectuează la organele competente conform legislaţiei în vigoare
author icon

Mariana Chirtoacă

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2909 vizualizări

Data publicării:

07 Septembrie /2015 10:36

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon