Availables
services

For the command select the service you want from the category

Monitorul Fiscal FISC.md No.2(24)

April 2015

Print version:

130.00 MDL

Tags:

The contents of the magazine
Care este termenul limită de depunere a Declarației de către persoana fizică-cetățean pentru anul 2014?
Каков крайний срок представления Декларации физическими лицами - гражданами Республики Молдова за 2014 год?
Care este forma Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit ce urmează a fi prezentată de către persoana fzică-cetățean pentru anul 2014?
Какую форму Декларации физического лица о подоходном налоге за 2014 год следует представить физическому лицу – гражданину?
Cine sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit?
Кто является субъектом обложения подоходным налогом?
Care persoane fizice sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014?
В каких случаях у физического лица появляется обязательство по представлению Декларации о подоходном налоге (форма CET08) за 2014 год?
Unde urmează persoana fizică să depună Declarația?
Куда физическому лицу следует представить Декларацию?
Va fi obligată persoana fizică, care nu are obligație să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus a impozitului să depună Declarația în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune?
Обязано ли физическое лицо, не имеющее обязательства по представлению Декларации о подоходном налоге, при наличии переплаты по подоходному налогу представить Декларацию в срок до 25 марта года, следующего за отчетным налоговым годом?
Vor fi obligate persoanele fizice care intenționează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară, să prezinte Declarația în termenul prevăzut de legislație pentru depunerea Declarației, adică, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune sau pentru acestea este prevăzut un alt termen de prezentare?
Обязано ли физическое лицо, которое намерено изменить свое постоянное место жительства в Республике Молдова на местожительство в другой стране, представить Декларацию в сроки, предусмотренные законодательством, а именно до 25 марта года, следующего за отчетным налоговым годом, или для таких лиц предусмотрен другой срок представления?
Este în drept persoana fizică să ceară prelungirea termenului de depunere a Declarației și cum urmează să procedeze în cazul depistării de către aceasta a obligației de achitare a impozitului pe venit?
Вправе ли физическое лицо потребовать продления срока представления Декларации, и как ему следует поступить в случае установления у него обязательств по уплате подоходного налога?
Care este mărimea scutirilor la care avea dreptul persoana fizică în anul 2014?
Каков размер освобождений, на которые имеет право физическое лицо в 2014 году?
Care au fost cotele la impozitul pe venit în vigoare în anul 2014?
Какие ставки по подоходному налогу действовали в 2014 году?
Care sancțiuni va aplica organul fiscal în cazul în care persoana fizică va prezenta Declarația cu întîrziere?
Какие штрафные санкции применит налоговой орган в случае, если физическое лицо представит Декларацию с опозданием?
În baza căror documente persoana fizică urmează să completeze Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)?
На основании каких документов физическому лицу следует заполнить Декларацию физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08)?
Urmează persoana fizică, care pe parcursul anului 2014 a obținut venit sub formă de dobîndă în urma depunerii mijloacelor bănești la conturile bancare, să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) și să completeze poziția 1.5 „Dobînda” din Declarație?
Следует ли физическому лицу, которое в течение 2014 года получило доход в виде процентных начислений в результате вклада денежных средств на банковский счет, представить Декларацию физического лица по подоходному налогу (форма СЕТ08) и заполнить позицию 1.5 «Процентные начисления» в Декларации?
Urmează persoanele fizice, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014, să completeze poziția 1.6 „Royalty” din Declarație, în cazul în care acestea pe parcursul perioadei fiscale au obținut venitul respectiv?
Следует ли физическому лицу при заполнении Декларации физического лица по подоходному налогу (форма СЕТ08) заполнить также и позицию 1.6 «Роялти» в Декларации, в случае если оно в течение налогового периода получило соответствующий доход?
Potrivit formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), aprobat prin HG nr. 1398 din 8.12.2008, la obținerea veniturilor sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obținute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. urmează a fi reflectate în rîndul 1.8 „Primele şi premiile impozabile, inclusiv obținute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.” din Declarație.
Согласно форме Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08), утвержденной ПП № 1398 от 8.12.2008, при получении дохода в виде налогооблагаемых премий и призов, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д., он должен быть указан в п. 1.8 «Налогооблагаемые премии и призы, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д.» Декларации.
Ce sancțiuni va aplica organul fiscal în cazul în care persoana fizică – cetățean nu a prezentat Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)?
Какие санкции предпримет налоговый орган в случае, если физическое лицо – гражданин не представило Декларацию физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08)?
Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază și ea în același timp de aceste scutiri?
Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право воспользоваться освобождением на иждивенца, если в то же время и супруга пользуется этим освобождением?
În cazul în care venitul obținut de către persoana fizică sub formă de salariu la locul de muncă prin cumul depășește suma salariului obținut la locul de muncă de bază, va putea persoana fizică să aleagă locul (locul de muncă prin cumul sau locul de muncă de bază) unde va solicita acordarea scutirilor la care, potrivit legislație în vigoare, aceasta are dreptul?
Если полученный физическим лицом доход в виде заработной платы по месту работы по совместительству превышает сумму заработной платы по основному месту работы, может ли физическое лицо выбрать место (место работы по совместительству или место основной работы), где потребует предоставления освобождений, на которые, согласно действующему законодательству, имеет право?
icon Întreprinderea preconizează să achite unei persoane juridice nerezidente din Federația Rusă plata pentru utilizarea dreptului de autor asupra unui soft. Urmează în cazul dat entitatea să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din plățile achitate în folosul nerezidentului?
icon Urmează de a reține impozit pe venit la sursa de plată din sumele achitate în folosul nerezidentului pentru servicii de instruire, efectuate în Lituania cu salariații entității rezidentului, privind utilizarea mașinilor sanitare achiziționate de către rezident?
icon Persoanele fizice rezidente ale RM, pe parcursul perioadei fiscale a anului 2014, au prestat servicii pe teritoriul republicii, achitarea pentru serviciile date efectuîndu-se de către nerezident – partea estonă din surse aflate în afara RM. Totodată, persoanele respective nu au fost angajați ai întreprinderii nerezidentului. Apare în cazul dat obligația fiscală privind impozitul pe venit la persoanele fizice rezidente aferent veniturilor obținute din surse aflate în afara RM?
icon Предприятие намеревается произвести выплату юридическому лицу – нерезиденту из Российской Федерации за использование авторских прав на программное обеспечение. Следует ли в данном случае субъекту удерживать подоходный налог у источника из выплат, направленных в пользу нерезидента?
icon Следует ли удерживать подоходный налог у источника выплаты из сумм, направленных в пользу нерезидента за услуги по обучению, проведенному в Литве с работниками субъекта – резидента касательно использования санитарных автомобилей, приобретенных резидентом?
icon Физические лица – резиденты Республики Молдова в налоговом периоде 2014 года оказывали услуги на территории республики. Оплата за эти услуги производилась нерезидентом – эстонской стороной – из источников за пределами Республики Молдова. В то же время лица, оказывавшие услуги, не являются работниками предприятия-нерезидента. Возникает ли в данном случае налоговое обязательство по подоходному налогу у физических лиц-резидентов по доходам, полученным из источников за пределами Республики Молдова?
icon Întreprinderea are datorii la plățile salariale. În cazul lichidării entității care vor fi consecințele fiscale?
icon Какими будут налоговые последствия в случае ликвидации субъекта, если предприятие имеет задолженности по заработной плате?
icon Ca rezultat al reorganizării prin absorbție întreprinderii absorbante i-a fost transmis patrimoniul întreprinderii absorbite. În legătură cu aceasta, este oare în drept succesorul să reporteze pierderile anilor precedenți ale întreprinderii absorbite?
icon В результате реорганизации путем присоединения, вновь возникшему предприятию было передано имущество присоединенного предприятия. Вправе ли правопреемник перенести убытки прошлых лет присоединенного предприятия?
icon Societatea cu răspundere limitată preconizează să majoreze capitalul statutar din contul dividendelor, ce urmează a fi achitate fondatorilor din profitul nerepartizat pentru anul 2011. Se extinde în cazul dat față de fondatori prevederile art. 901 din CF?
icon Общество с ограниченной ответственностью намеревается увеличить уставной капитал за счет дивидендов, подлежащих выплате учредителям из нераспределенной прибыли за 2011 год. Распространяются ли в данном случае предписания ст. 901 НК на учредителей?
icon Automobilul întreprinderii a fost avariat în rezultatul unui accident rutier. Cum va fi reflectată în Anexa 1D din Declarația cu privire la impozitul pe venit diferența dintre suma compensaţiei primite de la compania de asigurare şi suma mijloacelor financiare a întreprinderii, îndreptate pentru reparaţia proprietăţii deteriorate?
icon Служебный автомобиль был поврежден в результате аварии. Как следует отразить в приложении 1D к Декларации о подоходном налоге разницу между суммой полученной от страховой компании компенсации и суммой средств предприятия, направленных на проведение ремонта поврежденного имущества?
icon Dacă pentru datoriile neachitate la buget, de către organul fiscal au fost sechestrate și comercializate bunuri ale contribuabilului, se consideră această livrare efectuată de contribuabil pentru care acesta are obligația achitării T.V.A.?
icon Если из-за неуплаты налогового обязательства налоговым органом было арестовано и продано имущество налогоплательщика, считается ли данная поставка осуществленной налогоплательщиком, и возникает ли у него по ней обязательство по НДС?
icon Are obligația de a prezenta declarația privind accizele întreprinderea care importă pentru comercializare articole de giuvaiergerie din metale preţioase?
icon Возникает ли у предприятия обязательство по представлению декларации по акцизам при импорте ювелирных изделий, предназначенных для последующей продажи?
icon Întreprinderea înregistrată în calitate de plătitor de accize a produs distilate obţinute pe bază de vin din materia primă vinicolă, procurată anterior cu achitarea accizelor. Care este modalitatea de recuperare a accizelor, achitate la procurarea materiei prime utilizate la fabricarea distilatelor obţinute pe bază de vin, la scoaterea acestora din încăperea de acciz și comercializarea pe teritoriul țării?
icon Предприятие, зарегистрированное в качестве плательщика акцизов, произвело дистиллят, полученный на основе вина, используя в качестве сырья ранее приобретенный виноматериал, по которому был уплачен акциз. Каков порядок возмещения акцизов, уплаченных при приобретении виноматериала, использованного для производства дистиллята, полученного на основе вина, при его вывозе из подакцизного помещения и продаже на территории страны?
icon Care sînt consecințele privind T.V.A. în cazul în care întreprinderea avea în stoc combustibil și acesta s-a scurs din cisterna, în care era stocat?
icon Каковы последствия по НДС в случае, если предприятие имело в остатке топливо и оно вытекло из цистерны, в которой хранилось?
icon Întreprinderea desfășoară un proces de producție, în cadrul căruia o parte din producția fabricată este utilizată în calitate de materiale pentru asigurarea acestuia. Este oare necesar de calculat T.V.A. aferentă producției folosite în calitate de materiale?
icon Предприятие осуществляет производственный процесс, в котором часть вырабатываемой продукции используется в качестве материалов для его обеспечения. Требуется ли на продукцию, используемую в качестве материалов, начислять НДС?
icon În vederea extinderii pieței de desfacere și promovării producției sale peste hotare, compania încheie contracte cu companii străine privind prestarea serviciilor de căutare a cumpărătorilor producției, reclamă și promovarea producției sale pe piețe noi. Trebuie oare compania să achite T.V.A. la importul serviciilor?
icon Для расширения рынка сбыта и продвижения продукции за рубежом компания заключает договоры с иностранными компаниями о предоставлении услуг по поиску покупателей продукции, рекламе и продвижению ее продукции на новых рынках. Должна ли компания оплачивать НДС на импорт услуг?
icon Sunt oare scutite de T.V.A., în baza prevederilor art. 103 din CF, serviciile de alimentare cu apă a întovărășirii pomicole?
icon Являются ли освобожденными от НДС, в соответствии с положениями ст. 103 НК, услуги по водоснабжению садоводческого товарищества?
icon Întreprinderea importă mărfuri, achitînd Serviciului Vamal toate plățile aferente importului de mărfuri, luînd în considerare și transportarea. Totodată, suma totală impozabilă cu T.V.A. diferă de valoarea din invoice. Care este modalitatea corectă de completare a Declarației privind T.V.A.?
icon Предприятие импортирует товар, уплачивая в адрес Таможенной службы все платежи, связанные с импортом товаров и с учетом транспортировки. При этом общая сумма, облагаемая НДС, отличается от стоимости по инвойсу. Как правильно заполнить Декларацию по НДС?
icon Întreprinderea, nefiind plătitoare de T.V.A., a introdus mărfuri pe teritoriul vamal al RM, achitînd T.V.A. calculată în vamă, dar fără trecere în cont. Actualmente, întreprinderea este plătitor de T.V.A. și a depistat lipsuri supranormativ a mărfurilor indicate. Urmează oare de calculat (restituit) T.V.A. pentru lipsurile de marfă în cazul casării mărfurilor, T.V.A. aferentă cărora nu a fost trecută în cont?
icon Предприятие, не являясь плательщиком НДС, ввезло товар на таможенную территорию Республики Молдова, уплатив начисленный НДС на таможне, без отнесения его на зачет. В настоящее время предприятие является плательщиком НДС, обнаружило недостачу указанного товара сверх норм естественной убыли. Нужно ли начислять (возвращать) НДС на недостачу товара в случае списания товара, НДС по которому не брался в зачет?
Я готовлю документы для получения патента на "Фотографирование, изготовление и реализацию фотографий собственного изготовления". Необходима ли мне авторизация, если вид деятельности будет осуществляться на территории страны и не связан с постоянным месторасположением?
В 2014 году мы использовали в нашей работе арендованный автомобиль. В течение 2014 года автомобиль прошел техническое тестирование, но сбор за пользование автодорогами уплачен не был. Правильно ли будет представить отчет за 2014 год и уплатить сбор сейчас? Если я так поступлю, не будет ли считаться, что сбор уплачен за 2015 год?
Persoana fizică (X) rezident al RM a procurat un automobil uzat de la alta persoana fizică (Y) în anul 2011 la valoarea de 27 000 lei. Documente, care ar confirma această procurare nu au fost intocmite (ne referim la contractul de vînzare-cumpărare). În luna ianuarie 2015 persoana (X) a vîndut automobilul susnumit la valoarea de 30 000 lei. Solicit o consultare: Care vor fi consecințele fiscale pentru persoana (X) în anul 2015,
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon