Știri

Evidența orelor de muncă, programarea concediilor și regulamentele interne, opționale?

În cazul controalelor planificate, efectuate pe parcursul primilor trei ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitatea de întreprinzător, organul de control poate fi lipsit de dreptul de a aplica sancțiuni sau măsuri restrictive, decât în cazurile în care se comit infracțiuni sau antreprenorul comite intenționat în mod repetat aceeași încălcare gravă sau foarte gravă.

 

În cadrul ședinței plenare din 31 martie anul curent Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, elaborat în vederea facilitării activității mediului de afaceri și diminuării poverii administrative asupra businessului.

 

Totodată, proiectul prevede modificarea mai multor prevederi din Codul muncii (CM) și anume a celor, care impun obligația de a comunica doar prin panouri informative cu acces general la sediul unității prin permiterea aducerii informațiilor relevante la cunoștința salariaților prin oricare dintre mijloacele disponibile, care pot face dovada recepționării informației de către destinatar. Se mai propune și completarea art.55 din CM cu un alineat nou care va stabilește opțiunea de semnare a contractelor individuale de muncă (CIM) pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.

 

 

Inițiativa presupune și suplinirea temeiurilor de suspendare a CIM din art. 76 CM cu unul nou – de suspendare a CIM în circumstanțe ce nu depind de voința părților și, în special, în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței. În același context se încadrează și precizarea, pentru claritate, a temeiul de concediere în caz de absența fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă, care va fi aplicabil pentru regimul de muncă de cel puțin 8 ore pe zi.

 

 

În contextul economisirii de timp și costuri pentru agenții economici, proiectul propune și alte modificări în CM, care prevăd transformarea din obligație în drept pentru angajator în ceea ce ține de:

  • evidența  orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, fie în baza modului stabilit prin convențiile colective fie prin acord scris individual cu salariații;
  • programarea concediilor anuale;
  • întocmirea și deținerea de Regulamente interne ale unității;
  • excluderea precontractului individual de muncă și preavizării în scris a angajatului despre data începerii concediului anual si cererii angajatului.

 

În scopul eliminării unei prevederi împovărătoare pentru mediul de afaceri, se propune stipularea în CM a faptului că îndemnizația de concediu se plătește la o dată agreată de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care salariatul se află în concediu (la momentul de față îndemnizația se plătește de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu). Se consideră necesară și introducerea în CM a prevederii care va reglementa calcularea salariul în valută străină, cu mențiunea achitării în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți.

 

 

În parte ce ține de verificarea medicală la angajare și cea periodică a salariaților care urmează a fi angajate în funcții care implică activitatea cu produse alimentare, precum și din sectorul alimentației publice (inclusiv HORECA) se propune modificarea Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, având la bază următoarele soluții:

 

  • costurile examenului medical să fie acoperit din FAOAM;
  • posibilitatea efectuării examenului la instituțiile medicale publice sau private;
  • revizuirea domeniilor de activitate în care salariații urmează să efectueze examinarea medicală;
  • revizuirea categoriilor de angajați din cadrul unității care urmează a fi supuși examenului medical (de scutit directorul, contabilul, lucrătorii IT ș.a.);
  • revizuirea periodicității efectuării acestor examinări etc.

 

De menționat, că redacția proiectului dat, înaintată pentru consultări publice de către Ministerul Economiei, prevedea abrogarea Legii nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. Însă, în varianta proiectului prezentată de către Guvern Parlamentului, această propunere nu se regăsește.

Tatiana Smeșnaia

1436 vizualizări

Data publicării:

31 Martie /2023 13:20

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Regulamente interne | control de stat | Codul muncii | business

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon