26
11 2020
1458

Restituirea amenzii contravenționale achitate în cazul în care decizia de aplicare a sancțiunii a fost anulată

În practica Serviciului Fiscal de Stat (SFS), tot mai frecvent, se atestă situații în care persoanele (fizice sau juridice) solicită restituirea din buget a amenzii contravenționale achitate, din motiv că decizia de aplicare  a sancțiunii a fost anulată de către instanța de judecată. De multe ori, însă, aceste solicitări nu pot fi realizate, din cauza unor omisiuni ale persoanelor.
În acest articol vom prezenta care sunt acțiunile ce trebuie întreprinse de persoană pentru ca aceasta să poată beneficia de restituirea unei amenzi contravenționale care a fost achitată.

Menționăm că orice persoană în privința căreia a fost pornit un proces contravențional și căreia i s-a aplicat o sancțiune contravențională este în drept să se adreseze în instanța de judecată cu solicitarea de anulare a acestei decizii. Procedura este prevăzută la art.448 din Codul contravențional[1] (CC).

Totodată,  CC oferă dreptul oricărei persoane de a achita jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale (art.34 alin.(3) din CC[2]).

Astfel, cazul pe care îl examinăm se referă la situația când persoanei i-a fost aplicată o amendă contravențională, aceasta a achitat amenda, fie în jumătate în termen de 3 zile lucrătoare, fie integral, și concomitent a contestat decizia de aplicare a amenzii, care, în final, a fost anulată de către instanța de judecată.

Evident că, în această situație, persoana pretinde ca amenda achitată să-i fie restituită. În cazul cel mai des întâlnit, persoana se adresează la SFS, anexează actele judecătorești care confirmă faptul că decizia de aplicare a amenzii contravenționale a fost anulată și, respectiv, solicită restituirea amenzi.

 

Însă, în astfel de circumstanțe, SFS nu efectuează restituirea amenzii. De ce?

Pentru a explica, precizăm inițial că, în procedura de restituire a amenzii contravenționale achitate la buget, SFS exercită doar funcția de executare a actului judecătoresc. Respectiv, SFS poate executa doar actul judecătoresc în care este dispusă restituirea amenzii. Iar, simpla anexare a actului judecătoresc prin care a fost anulată decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale nu constituie temei pentru restituirea amenzii aplicate prin această decizie și achitată la buget. Deci, urmează a fi prezentat actul judecătoresc în care este dispusă restituirea sumei. Respectiv,  SFS nu execută cererea de restituire, dar solicită persoanei prezentarea actului judecătoresc în care este dispusă restituirea amenzii.

Prin urmare, pentru a nu tergiversa restituirea amenzii din cauza acestui impediment, recomandăm ca, la contestarea deciziei de aplicare a amenzii contravenționale, concomitent cu solicitarea de anulare a acesteia, să fie solicitată și restituirea amenzii, cu prezentarea documentelor care confirmă faptul achitării. Respectiv, în cazul dacă instanța anulează decizia de aplicare a amenzii contravenționale, să dispună și restituirea din buget a amenzii.

Dacă însă asemenea solicitare nu a fost înaintată concomitent cu contestarea deciziei, dar, în cele din urmă, instanța a dispus anularea deciziei, persoana urmează să se adreseze cu acțiune separată în instanța de judecată, prin care să solicite întoarcerea executării și dispunerea restituirii amenzii. Iar acest act judecătoresc va fi prezentat SFS la cererea de solicitare a restituirii.

Precizăm că procedura întoarcerii executării este reglementată de art.157-160 din Codul de executare.

Cererea privind întoarcerea executării se depune la instanţa civilă de drept comun competentă, care examinează cererea în ordinea prevăzută de art. 157-160 din Codul de executare.

În aceste circumstanțe, concluzionăm că SFS va efectua restituirea din buget a amenzii contravenționale doar la prezentarea actului judecătoresc irevocabil în care este expres dispus faptul restituirii sumei.

_______________________________________

[1] (1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.4471 alin.(8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin.(1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancţiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana faţă de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanţa de judecată competentă să examineze contestaţia.

(3) Persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale în instanţa de judecată competentă.

(5) Contestaţia depusă conform alin.(1) suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin.(2), pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestaţiei peste termen, conform alin.(3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanţa de judecată care examinează contestaţia poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu plăteşte taxă de stat.

[2] (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.

În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, pînă la cercetarea judecătorească.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.