Știri

Monitoringul financiar şi corporativ al întreprinderilor municipale și societăţilor comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social

 

Direcţia generală economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău (CMC) va efectua monitoringul financiar şi corporativ al întreprinderilor municipale, societăţilor comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chişinău în capitalul social.

 

Primăria mun. Chișinău propune pentru consultări publice proiectul de decizie privind Reguamentul de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chișinău în capitalul social.

 

Monitoringul financiar și corporative are ca obiectiv prelucrarea și valorificarea informației obținute de către toate părțile implicate în proces, evaluarea şi analiza riscurilor aferente activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social, pentru sporirea eficienței utilizării patrimoniului public administrat de către entitățile vizate precum și gestionarea eficientă și eficace a mijloacelor și fluxurilor financiare, inclusiv a alocațiilor oferite din bugetul municipiului Chișinău.

 

Conform proiectului, monitoringul financiar se efectuează semestrial (I semestru al anului în curs) și anual (anului precedent de gestiune), în baza:  situațiilor financiare şi rapoartelor statistice ale entităților, prezentate autorității care efectuează monitoringul financiar sau preluate în baza solicitărilor către Biroul Național de Statistică; informațiilor privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice; informaţiei referitoare la obligaţiile fiscale (calculate, achitate şi restanţele admise), precum şi la facilităţile (înlesnirile) fiscale; informaţiei referitoare la datoria entităţilor, în ceea ce privește împrumuturile interne sau externe, acordate sub garanţia statului/garanţia municipiului Chișinău, sumele privind debursarea şi deservirea datoriei sectorului public, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de acordare a garanţiilor de stat/a garanţiilor municipal; informațiilor reflectate în rapoartele de activitate ale entităților pentru I semestru al anului în curs și rapoartele de activitate ale entităților pentru anul precedent de gestiune și alte acte relevante în procesul de monitoring financiar.

 

În același timp, monitoringul corporativ se efectuează semestrial (I semestru al anului în curs) și anual (anului precedent de gestiune), în baza indicatorilor de performanţă ai activităţii economico-financiare, aprobate de organele de conducere ale Î.M./ S.A. sau stabilite de către fondator; raportului/dării de seamă semestriale/anuale privind activitatea Î.M./S.A. pentru semestrul/anul de referință care reflectă gradul de realizare a obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță; informațiilor privind exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele Consiliului municipal Chișinău; informațiilor din actele de control/rapoartele de audit/prescripțiile inspecțiilor financiare și ale altor organe de control, care vizează activitatea entităților monitorizate și alte acte relevante în procesul monitoringului corporative.

 

Entităţile ce urmează a fi supuse monitoringului financiar și corporative se identifică prin confruntarea numărului entităţilor ce prezintă situaţiile financiare şi rapoartele statistice Serviciului situaţiilor financiare (de pe lângă BNS) cu informația prezentată de către subdiviziunile PMC/CMC competente, în ceea ce privește lista entităților active/inactive/în proces de lichidare, în care Consiliul municipal Chișinău deține calitatea de fondator, sau deține cote părți în capitalul social al acestora.

 

Totodată, se obligă întreprinderile municipale, societăţile comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social, precum şi subdiviziunile CMC şi a Primăriei mun. Chişinău, de a prezenta informaţiile solicitate de către Direcţia generală economie, comerţ şi turism, în scopul efectuării monitoringului financiar şi corporativ.

 

Informațiile prezentate sunt analizate, prelucrate și generalizate de către Direcția generală economie, comerț și turism a CMC, cu întocmirea notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar și corporativ al activităţii economico-financiare a entităţilor în ansamblu, până la data de 31 iulie (monitoringul anual) și 31 octombrie (monitoringul semestrial).

 

Rezultatele monitoringului financiar și corporativ se comunică Consiliului mun. Chișinău, primarului general al mun. Chișinău și viceprimarului de ramură, fiind o sursă suplimentară de informare a fondatorului și autorităţilor publice competente în procesul luării deciziilor privind administrarea şi deetatizarea patrimoniului mun. Chișinău, după caz, privind restructurarea, atragerea investiţiilor private prin privatizare sau identificarea soluţiilor de consolidare a disciplinei financiare şi de sporire a eficienţei utilizării patrimoniului public.

 

Totodată, rezultatele monitoringului financiar și corporativ se utilizează de către autorităţile publice competente la efectuarea previziunilor cu privire la evoluţia activităţii întreprinderilor municipale şi a societăților comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social, diagnosticarea stării financiare a acestora şi a nivelului de gestionare a patrimoniului public, inclusiv prin estimarea încasărilor la buget sub formă de defalcări/dividende din profitul net obţinut.

 

După cum se menționează în nota proiectului, până în prezent, la nivel local, nu a fost aprobat un act normative are ar reglementa procesul de efectuare a monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului municipal Chișinău.

 

Proiectul urmează a fi consultat până la 1 septembrie curent.

 

 

 

 

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

572 vizualizări

Data publicării:

14 August /2023 08:02

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

CMC | cota de participație | monitoring

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon