Monitorul SFS

Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite, prin art. 33-35 din Codul Fiscal, precum și unele particularități privind completarea dării de seamă fiscale (forma IALS14)

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări telefonice parvenite din partea contribuabililor vizavi de acordarea scutirilor la impozitul pe venit în anul 2015, comunică următoarele. Potrivit art. 33-35 din Codul fiscal, contribuabilii – persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova beneficiază de dreptul:
  • la o scutire personală anuală la impozitul pe venit în mărime de 9516 lei sau 14148 lei;
  • la o scutire anuală suplimentară pentru soț (soție) în sumă de 9516 lei anual, cu condiția că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală;
  • la o scutire anuală în sumă de 2124 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9516 lei anual.
Dat fiind faptul că, actualmente, prevederile articolelor menționate nu au fost modificate/completate, scutirile în cauză urmează a fi acordate și în anul 2015 în mărimea stabilită, adică lunar a 1/12 parte din suma scutirii anuale. Totodată, atenționăm la faptul că în cazul în care, la adoptarea politicii fiscale pentru anul 2015, mărimea scutirilor menționate se va modifica, contribuabilii urmează să se conforme legislației în vigoare, aplicând mărimea scutirilor modificate, din data punerii în aplicare a acestora. Vizavi de completarea Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților [...] (forma IALS14), atenționăm la următoarele:
  • la completarea col.5 din Nota menționată (codul sursei de venit) angajatorul, va completa doar codurile surselor de venit, din care au fost calculate impozitul pe venit, cu excepția celora din care s-au efectuat rețineri finale și nu urmează a fi declarate potrivit art. 901 alin.(3), (31), (33), (34), (35) din Codul fiscal. Codurile surselor de venituri care nu urmează a fi completate în darea de seamă fiscală Forma IALS14 sunt: FOL, DIV a), RCS a), ROY, NOR, PUB, LIV (notă: în forma INR14 regăsindu-se codurile PLT, DIV b), RCS b));
  • colonița 7 din Nota menționată (Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare) urmează să se completeze numai în cazul achitării de către patron a plăților salariale, adică în colonița data se va indica numărul lunilor în care efectiv au fost achitate plățile salariale (pct. 4 anexa nr.4 la HG nr. 697 din 22.08.2014). În cazul în care în anul de gestiune, angajatului, din anumite motive, nu i-a fost achitat salariul (s-a aflat în concediul medical, concediu de odihnă neplătit, etc,) col.7 nu se completează. Atenționăm că completarea col.7 din darea de seamă fiscală este cu titlu INFORMATIV și nu urmează a fi legată cu scutirile acordate sau calcularea impozitului pe venit;
  • la completarea col.1 din anexa la Nota menționată (nr d/o) este necesar de a ține cont de faptul că în cazul în care angajatul obține de la entitate atît plăți salariale, cît și plăți pentru prestarea de servicii, din care s-a calculat impozitul pe venit potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal, în col.1 se va efectua o singură înscriere indicând codul sursei SAL. În cazul în care, concomitent cu plățile fiscale, angajatul obține și alte venituri (spre exemplu, codul surse SER), în col.1 se vor indica două înscrieri cu numărul de ordine curente cu indicarea separată a codurilor sursei de venit obținut, pornind de la specificarea din Anexa nr.2 la HG nr.697 din 22.08.2014, care stipulează că numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini.
  • la completarea anexei la Nota menționată (Informația privind persoanele întreținute) numărul de ordine a angajatului, care solicită scutire pentru persoanele întreținute, trebuie să corespundă numărului de ordine a acestuia, conform notei de informare IALS14, și anume, în cazul în care angajatul a obținut mai multe surse de venit de la angajator (cu diferite coduri de surse de venit) se va indica numărul de ordine a angajatului cu codul sursei de venit SAL. În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreținute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei menționate (numărul de ordine şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoana întreținută (pct.5 anexa nr.4 la HG 697 din 22.08.2014). Pentru persoanele întreținute, care nu dețin buletinul de identitate, codul fiscal ce urmează a fi reflectat în col.3 din anexă la darea de seamă fiscală (forma IALS14), conform art.163 alin.(6) din Codul fiscal, constituie seria și numărul certificatului de naștere sau al altui act de identitate;
  • în scopul completării corecte a Notei menționate (Forma IALS14) se prezintă tabelul sistematizat al concordanței pozițiilor aferente reținerilor la sursa de plată a impozitului pe venit în Formularul IALS14 cu Forma IRV09 (anexă).
De asemenea, ținem să atenționăm la faptul că la completarea Informației privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri ce urmează a fi eliberate angajaților (anexa nr.5 ala Regulamentul aprobat prin HG nr.697 din 22.08.2014), angajatorii din domeniul IT urmează să completeze col.2 ”Suma venitului îndreptată spre achitare, lei” indicând în două rînduri separate, și anume: în primul rînd - suma venitului impozabil achitat efectiv în anul de gestiune , care conform art.24 alin.(21) din Legea de punere în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului fiscal, constituie venitul lunar al cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv. în al doilea rînd - suma totală a venitului achitată în anul de gestiune.
via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

10531 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2015 15:37

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon