25
05 2018
1471

INVITAȚIE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Funcția: Consultant IT Internațional

Republica Moldova Denumirea Proiectului: Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale (P127734) Credit nr.: 5829-MD, 8625-MD Nr. de referință: TAMP/4/IC-4 Banca Mondială susține modernizarea administrării fiscale în Republica Moldova prin intermediul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale (TAMP). Astfel, în conformitate cu Componenta 4 a proiectului TAMP urmează să fie implementat un Sistem Informațional Integrat de Management Financiar (SIIMF). În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat o nouă opțiune de extindere și modernizare a soluțiilor și infrastructurii fiscale existente pentru a realiza SIIMF, fiind necesar în acest sens efectuarea unui studiu de fezabilitate. Constatările studiului de fezabilitate vor sta la baza deciziei privind strategia de dezvoltare IT a Serviciului Fiscal de Stat, ulterioarelor achiziții IT și resurse necesare. Serviciul Fiscal de Stat, lansează invitația de exprimare a interesului de către consultanți eligibili, în scopul analizei și evaluării studiului de fezabilitate privind dezvoltarea SIIMF. Raportul trebuie să confirme sau să infirme că acesta este suficient de detaliat și complet pentru a permite implementarea viabilă și realizabilă a noii opțiuni care ar atinge obiectivele SIIMF conform proiectului TAMP. Consultanții interesați urmează să furnizeze informații care să ateste că sunt calificați să presteze serviciile (CV, copia diplomei, descrierea misiunilor similare, copia certificatelor care confirmă participarea la instruiri etc.). La evaluarea ofertelor vor fi luate în considerare următoarele criterii: Expresiile de interes urmează să fie transmise la adresa electronică anastasia.movila@sfs.md și mihaela.doros@sfs.md până pe 8 iunie 2018, ora 17:00. Consultanții interesați pot obține alte informații, la adresa electronică indicată mai sus, în timpul orelor de serviciu 09:00-17:00 (ora locală). Serviciul Fiscal de Stat Republica Moldova, Chișinău Str. Constantin Tănase 9 anastasia.movila@sfs.md, mihaela.doros@sfs.md Tel: + 373 22 82 33 75 +373 22 82 34 34

Anexă: Termenii de Referință

Anexă Termeni de Referință pentru consultantul internațional în vederea examinării Studiu de Fezabilitate al SIIMF din Republica Moldova

Informații 1.1. Informații Generale. Banca Mondială (BM) sprijină modernizarea administrării veniturilor în Republica Moldova, Serviciului Fiscal de Stat al Republica Moldova (SFS), prin intermediul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale (TAMP). Ca parte componentă a procesului de verificare a antecedentelor necesare documentării și susținerii unei decizii strategice de implementare pentru Componenta 4 a proiectului, implementarea unei Sistem informațional integrat de management financiar (SIIMF), Banca Mondială a solicitat efectuarea unui studiu de fezabilitate privind noua opțiune prezentată de SFS de extindere și reangajare a soluțiilor și infrastructurii fiscale existente pentru a realiza SIIMF. Acest document a fost elaborat de SFS în colaborare cu furnizorul intern de servicii IT, Î.S. Fiscservinform (FSI). Opțiunile de implementare sunt definite în documentul "Schița și Termenii de Referință pentru implementarea studiului de fezabilitate SIIMF ", (Schița) care a călăuzit finalizarea studiului de fezabilitate elaborat de SFS (Studiul de Fezabilitate) și este ghidul general de referință care va fi utilizat în cadrul acestei revizuiri pentru completarea acestuia și recomandările consultantului pentru probabilitatea unui rezultat de succes SIIMF. Constatările de pe urma revizuirii studiului de fezabilitate vor ghida la adoptarea deciziei privind strategia IT a SFS și ulterioarele achiziții și resurse. 1.2. Obiectivele Misiunii Obiectivul acestei misiuni este de a realiza revizuirea studiului de fezabilitate care să confirme că acesta este suficient de detaliat și complet pentru a permite lansarea proiectului și că este o opțiune de implementare viabilă și realizabilă care ar atinge obiectivele SIIMF conform TAMP în cadrul bugetului propus și a timpului disponibil. Misiunea va include, serviciile de consultanță pentru a finaliza analiza și revizuirea studiului de fezabilitate în baza schiței prevăzute de Banca Mondială. Scopul Activității Misiunea implică un expert cu abilități complementare. Se estimează 3 săptămâni de implicare personală (90% din timp în teritoriu) pe parcursul perioadei de consultanță care cuprinde asistența, coordonarea, raportarea și prezentarea analizei, constatărilor și recomandărilor către SFS. Raportarea trebuie să se realizeze în două etape (oferind o schiță de proiect a constatărilor la sfârșitul celei de-a doua săptămâni) pentru a aloca timp suficient consultărilor interactive și revizuirii rezultatelor de către SFS. Consultantul va efectua activitățile de rigore așa cum sunt prezentate mai jos. 2.1. Activități Pentru a atinge obiectivele misiunii, consultantul trebuie să îndeplinească următoarele sarcini: a) Să finalizeze cercetarea, analiza și revizuirea schiței în baza soluției furnizate de Banca Mondială, documentelor primare (studiul de fezabilitate, suplimente sau anexe aferente) și interviurilor cu părțile interesate din SFS, FSI, Ministerul Finanțelor și alte părți interesate, cum ar fi Centrul de Guvernare Electronică; b) Constatările revizuirii trebuie să includă evaluarea consultantului internațional și orice recomandări privind suplinirea, fezabilitatea și capacitatea de a executa această strategie. Acest lucru se va efectua răspunzând la următoarele întrebări cheie: i. Aceasta va conduce la o infrastructură durabilă continuă? ii. Arhitectura și design-ul aplicației propuse vor satisface cerințele unei soluții integrate a administrării fiscale? iii. Vor fi durabile aplicațiile SIIMF? iv. Va exista o sursă integrată de date pentru a sprijini conformarea și analiza aplicării? v. Strategia de implementare și planul sunt realiste și realizabile din punct de vedere al: • Strategiei și planului de implementare a proiectului, inclusiv graficului, resurselor și costurilor, • Strategiei și planului de achiziții, • Resurselor strategiei și planului? vi. Au fost identificate riscurile primare ale proiectului împreună cu strategiile de atenuare și sunt acestea suficiente? c) Prezentarea proiectului raportului care va include constatări și recomandări către conducerea SFS și discutarea pe marginea întrebărilor și preocupărilor apărute în timpul primei revizuiri. d) Finalizarea raportului, luând în considerare comentariile SFS (după aprobare) și prezentarea către SFS. Consultantul trebuie să colaboreze cu părțile interesate din cadrul SFS și FSI sub conducerea managerului de proiect - directorul adjunct al SFS, cu suportul zilnic oferit de un coordonator desemnat de SFS. 2.2. Rezultate scontate Rezultatele principale scontate de la consultant va fi raportul de evaluare descris în pct. 2.1 b), c) și d) de mai sus. Raportul va fi prezentat conducerii SFS pentru revizuire și prezentare a întrebărilor aferente proiectului raportului și ulterior versiunea finală. Conținutul raportului trebuie să includă opinia profesională a consultantului aferentă răspunsurilor incluse în pct. 2.1 litera b) de mai sus, bazate pe analiza obiectivă și subiectivă pentru fiecare întrebare apărută. 2.3. Durata și Inputs i. Scopul raportului și planul misiunii trebuie prezentate către SFS în decurs de 5 zile de la data semnării contractului; ii. Misiunea se lansează cel târziu timp de 2 săptămâni de la semnarea contractului, și se încheie cel târziu cu 5 zile până la expirarea contractului. iii. Proiectul raportului se prezintă către SFS nu mai târziu decât în 15 zile calendaristice de la lansarea misiunii. iv. Raportul final se prezintă către SFS până la sfârșitul misiunii. 2.4. Limba Consultantul va desfășura activitatea în limba engleză. Documentele trebuie să fie oferite în limba engleză. 2.5. Relații de raportare și plăți Consultantul va raporta direct către directorul adjunct al SFS, care supraveghează activitatea privind implementarea proiectului și va coordona zilnic activitatea cu persoana desemnată de către SFS. SFS va asigura resursele primare, suport pentru a dispune de spațiul pentru întîlniri, agenda ședințelor, logistica. În relațiile de lucru cu SFS, FSI și cu toate părțile interesate, consultantul trebuie să fie de sinestătător și să manifeste un comportament profesional înalt. Clientul va achita servicii consultantului după recepționarea raportului final, acceptabil pentru client. Plata se va efectua în moneda specificată în propunerea financiară depusă de Consultant în baza contractului internațional de consultanță (preferabil în USD). Plata se va face nu mai târziu de 30 de zile de la prezentarea raportului aprobat și a facturii. 2.6. Resurse furnizate Consultantul trebuie să fie dispus să călătorească în Republica Moldova pe perioada misiunii și trebuie să fie responsabil pentru toată logistica în timpul executării contractului. Consultantului i se vor furniza versiunile în limba engleză a Schiței și a studiului de fezabilitate, inclusiv a suplimentelor și a anexelor, când contractul va intre în vigoare. Profil de selecție a consultantului 3.1. Calificare și certificare Consultantul va trebui să întrunească următoarele calificări profesionale: - Nu mai puțin de 7 ani de experiență practică în gestionarea proiectelor IT. Diplomă universitară în administrarea afacerilor, inginerie IT sau domenii conexe; - Calități de lider, experiență în managementul proiectelor și managementul schimbărilor. Va fi esențială abilitatea de comunicare a problemelor legate de proiect cu oficialii guvernamentali de rang înalt și de soluționare rapidă a problemelor majore. - Experiență în implementarea datelor de conformitate, analitice, instrumente de raportare și soluții în administrarea fiscală; - Abilități de comunicare, negociere, analiză, elaborare și prezentare a rapoartelor; - Abilitatea de a inspira încredere și de a lucra eficient cu conducerea și personalul SFS și FSI; - Abilitatea de a administra o misiune inclusiv încadrată în timp și în limitele bugetului; - Vorbirea fluentă a limbii engleze, română sau rusă va constitui un avantaj; - Cunoașterea excelentă a calculatorului; - Abilități de comunicare verbală și în scris; - Certificări recunoscute internațional în managementul proiectelor. Va constitui un avantaj: - Cunoașterea procedurilor Băncii Mondiale; - Experiență în administrarea proiectelor finanțate de donatori în domeniul IT și / sau proiectelor de modernizare a administrării fiscale; - Experiență în dezvoltarea și implementarea SIIMF în cadrul autorităților fiscale de stat; - Experiențe de lucru în administrarea fiscală, inclusiv programe de conformitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.