09
03 2022
1199

Prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. Respectiv, pentru anul 2021, termenul de prezentare a Declarației survine pe data de 25 martie 2022.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să  depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod  electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport hârtie.


Este de remarcat că persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară  activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt  obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind  achitarea impozitului.

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și darea de  seamă corespunzătoare, necesară a fi prezentată. 


Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici 
pentru perioada fiscală 2021

Categoria contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă pe venitul 
obţinut
Aprobată prin  Termen 
de 
prezentare
Persoanele juridice, altele decît 
cele menţionate ulterior
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12) 
Ordinul Miniterului 
Finanțelor nr. 153/2017 
25 martie
Reprezentanţa permanentă a 
nerezidentului1
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 153/2017 
Reprezentanţele, persoanele 
juridice nerezidente
12% Darea de seamă privind 
activitatea desfăşurată de 
nerezidenți în Republica 
Moldova și veniturile obținute 
de către aceștia (Forma NER17)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 69/2017
Persoanele care practică 
activitate profesională în 
sectorul justiţiei cu statut de 
persoană juridică (Birouri de 
avocați, uniunea executorilor, 
ș.a.)
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 153/2017 
Persoanele care practică 
activitate profesională în 
sectorul justiţiei cu statut de 
persoană fizică (notar, executor 
judecătoresc, avocaţ mediator, 
administrator autorizat, expert 
judiciar) 
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit pentru 
persoanele care desfăşoară 
activitate profesională în 
sectorul justiţiei (Forma DAJ17) 
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 09/2018
Persoanele care desfăşoară 
activitate profesională în 
domeniul sănătății cu statut de 
persoană juridică (centrul 
medicilor de familie, centru 
medical, ș.a.) 
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12) 
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 153/2017
Persoanele care desfăşoară 
activitate profesională în 
domeniul sănătății cu statut de 
persoană fizică (cabinet 
individual al medicului de 
familie, medic de familie din 
cadrul centrului medicilor de 
familie)
12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit pentru 
persoanele care desfăşoară 
activitate profesională în 
sectorul justiţiei (Forma 
DASS19) 
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.146/2019
Întreprinzătorii individuali 12% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12)2
Declaraţie (Dare de seamă 
unificată) (Forma UNIF21)3
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.153/2017
Ordinul SFS nr.370/2020
Gospodăriile ţărăneşti4 7% Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (Forma 
VEN12)
Declaraţie (Dare de seamă 
unificată) (Forma UNIF21)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.153/2017
Ordinul SFS nr.370/2020
Persoanele juridice subiecți ai 
sectorului întreprinderilor mici 
și mijlocii (capitolul 71 Titlul II 
CF)
4% Darea de seamă privind 
impozitul pe venitul agenților 
economici subiecți ai sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii 
(forma SIMM20)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.40/2020
Organizaţiile necomerciale 12% (în 
cazul în 
care 
utilizează 
venitul 
contrar 
destinației)
Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit pentru 
organizaţiile necomeciale 
(Forma ONG17)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.08/2018
Persoanele fizice care 
desfăşoară activitate 
independentă
1% (dar nu 
mai puţin 
de 3000 de 
lei anual)
Declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit a persoanei 
fizice care desfăşoară activitate 
independentă (Forma AI17)
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.02/2017

Menționăm că începînd cu perioada fiscală 2021, a fost revizuită cota de impunere a veniturilor  persoanelor care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică  (avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert  judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară) de la 18% la 12%.


De asemenea, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  (ÎMM) începînd cu 2021 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile cu:
- mijloacele financiare obținute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern (art. 20 lit. z2 din Codul fiscal);
- veniturile persoanelor juridice obținute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul granturilor internaționale ce țin de dezvoltarea învățământului și cercetării (art. 20 lit. z12 din Codul fiscal).


Suplimentar, ținem să menționăm că agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe  venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.


Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita  impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25  decembrie ale anului fiscal.


Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care 
desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele  fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă  la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.


Pentru aspecte aferente modului de completare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit  sau de determinare a obligațiilor fiscale, în funcție de categoria de contribuabil, recomandăm să  consultați Baza Generalizată a Practicii Fiscale - compartimentul Impozit pe venit.


Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător,  contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică activitate profesională  în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care desfăşoară activităţi  independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, însă impozitul pe venit a  fost achitat, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din  Codul contraventional.


Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat  www.sfs.md, consulta Baza generalizată a practicii fiscale, sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

____________

1 Art. 75 alin.(2) din Сodul fiscal.

2 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte  3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA
3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu  depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA.
4 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia  privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.


via | sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.