20
11 2015
2022

Au fost aprobate modificările la HG nr. 770 din 20.10.1994 ”Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat”

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 820 din 13.11.2015 publicată în MO nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la HG nr. 770 din 20.10.1994 ”Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat”. Astfel, în anexa nr. 1 a HG nr. 770 din 20.10.1994 – Regulament Model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, au fost modificate atribuțiile Consiliul: lit. m) va avea următorul cuprins: Consiliul examinează și coordonează materialele ce țin de darea în arendă, locațiune, comodat, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casarea mijloacelor fixe, acordarea sponsorizării, transmiterea mijloacelor fixe și a altor active; lit. n) – ia decizii referitoare la efectuarea auditului situațiilor financiare anuale; De asemenea, a fost introdusă o atribuție nouă – lit. q), care prevede că Consiliul ia decizii referitoare la asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților întreprinderii, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și elaborării programului de producției al acesteia. La Anexa 2 a HG nr. 770 din 20.10.1994 – Statutul Model al întreprinderii de stat, la obligațiile Întreprinderii de Stat a fost introdusă o obligație nouă și anume – lit. m) – să asigure baza tehnico-materială și elaborarea programului de producție în corespundere cu principiul transparenței procedurilor de achiziție și al eficienții utilizării resurselor financiare. De asemenea, au fost efectuate modificări și completări la atribuțiile administratorului Întreprinderii de Stat: lit. e) – administratorul asigură, la decizia consiliului de administrație, efectuarea auditului situațiilor financiare și încheie contractul cu societatea de audit/auditorul întreprinzător individual; lit. o) – coordonează cu consiliul de administrație deciziile referitoare la asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților Întreprinderii, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și elaborării programului de producție al acesteia; lit. p) – asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților Întreprinderii, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și elaborării programului de producție al acesteia. Anexa 2 a fost completată cu pct. 47¹, care stipulează că, pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările în bugetul de stat, calculate în funcție de rezultatele activității acesteia pe anul precedent, și prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial raportul privind defalcările calculate. Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Titlul V din Codul Fiscal. Anexa 3 la HG nr. 770 din 20.10.1994 – Contractul Tip între fondator şi administratorul Întreprinderii de Stat a fost modificat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.