05
02 2016
4133

Cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12.2006 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

În Monitorul Oficial nr. 25-30 din 05.02.2016 a fost publicată Legea nr. 239 din 29.12.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Astfel, legiuitorul a introdus 3 noțiuni noi:
  • daună parțială – avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate este posibilă și valoarea pagubei real suportate nu depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;
  • daună totală – distrugerea sau avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate nu mai este posibilă ori în care valoarea pagubei real suportate depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;
  • valoare rămasă – valoarea părţilor din autovehicul rămase neavariate, demontabile și valorificabile în caz de daună totală a acestuia
O modificare importantă, este metoda de calculare a primelor de asigurare (art. 11 din Legea nr. 414 din 22.12.2006 – în vigoare 01.02.2018) , acestea fiind stabilite de către asigurători în baza calculelor efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere, care va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora, cota minimă şi cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale. Pînă la punerea în aplicare, primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, legalizate de actuar, se prezintă de către asigurători spre examinare autorităţii de supraveghere. Modul de prezentare, examinare, acceptare, respingere a primelor de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare, cerinţele pentru prezentarea calculelor actuariale efectuate și a informaţiei statistice aferente se stabilesc prin acte normative ale autorităţii de supraveghere. Totodată, a fost adoptată o noua metodă de stabilire a pagubei real suportate in urma accidentelor auto – art. 23 din Lege. Astfel, în cazul daunei totale, diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rămasă va fi confirmată prin actul de evaluare întocmit de expertul independent sau unitatea de specialitate, acceptate de părți, ori, în cazul valorificării integrale a autovehiculului, va fi stabilită conform ofertei de achiziții a unității de specialitate sau a persoanei fizice, aleasă prin concursul ofertelor de prețuri. În cazul daunei parțiale, valoarea pagubei real suportate este egală cu costul reparaţiei părţilor componente sau a pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare. De asemenea, art. 23 a fost completat cu alineatele (9)-(13), care stabilesc procesul evaluării pagubei, cînd este necesară înlocuirea părților componente și a pieselor, precum și metoda de calculare a vechimii de exploatare a autovehiculului. Așa dar, în procesul evaluării pagubei, cînd este necesară înlocuirea părților componente și a pieselor cuantumul despăgubirii de asigurare urmează a fi stabilit de asigurător ținînd cont de următoarele:
  1. pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de pînă la 3 ani și un parcurs de pînă la 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese originale noi;
  2. pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de 4 ani și mai mult și/sau un parcurs mai mare de 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese noi fabricate în bază de licență (piese after market) sau originale foste în folosință care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră. În cazul cînd părţile componente şi piesele noi fabricate în bază de licenţă sau cele originale foste în folosinţă nu sînt disponibile pe piaţa autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina conform preţului la părţile componente şi piesele originale noi.
Alin. (10) art. 23, stabilește că, în scopul prevăzut la alin. (9), la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, atunci cînd aceasta nu constituie un număr întreg de ani, dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de pînă la 182 de zile, se ia în considerare numai numărul întreg de ani. Dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de peste 182 de zile, la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, ultimul an se consideră drept an întreg. Actele de evaluare a despăgubirii de asigurare întocmite fără respectarea procedurii stabilite de art. 23 din Lege nu pot servi drept temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare. Fondul de compensare va avea ca resurse financiare contribuţiile ale asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, şi anume contribuția inițială cu titlu de garanție și contribuția suplimentară cu titlu de garanție: a) contribuţia iniţială, cu titlu de garanţie în caz de neonorare de către asigurătorul căruia i-a fost suspendată sau retrasă licența ori care se află în procedură de remediere financiară a obligaţiilor privind plata despăgubirilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă în termenul stabilit sau în caz de neachitare a plăților ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Național. Soldul contribuţiei iniţiale, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a deciziei autorității de supraveghere cu privire la transferul de portofoliu cu toate obligațiile de despăgubire sau în termen de 7 ani de la data retragerii licenţei, dar nu înainte de lichidarea totală a daunelor; „a1) contribuţia suplimentară, cu titlu de garanție pentru cazul prevăzut la lit. a) din prezentul alineat, constituită potrivit art. 351 alin. (5). Soldul contribuţiei suplimentare, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul în care devine executorie pentru Biroul Național decizia organelor de conducere ale Consiliului Birourilor referitoare la revocarea sau încetarea cerinței privind garanția financiară externă, precum și în cazurile de restituire prevăzute la lit. a) din prezentul alineat; Totodată, articolul nou 35¹ prevede noțiunea de garanție financiară externă, care se constituie de Biroul Național la cerința Consiliul Birourilor și în mărimea stabilită de acesta. Contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă se calculează ca raport între mărimea garanţiei și numărul de asigurători licenţiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă. Astfel, în cazul retragerii licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă şi dobînda aferentă se transformă în contribuţie suplimentară a acestuia la Fondul de compensare, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Lege. Totodată, prin Legea nr. 239 din 29.12.2015, Inspectoratul Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se învesteşte cu funcţie de control asupra deţinerii de către posesorii de autovehicule a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. I pct. 5 (primele de asigurare) și pct. 26 în partea ce se referă la art. 40 alin. (5), care vor intra în vigoare la 1 februarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.