01
04 2016
3126

În Monitorul Oficial nr. 79-89 din 01.04.2016 a fost publicată Legea nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Astfel, legiuitorul a instituit moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului , la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

De asemenea, Legea prevede că moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii moratoriului de către Guvern, în cazul în care prelungirea va fi posibilă, fără a pune în pericol fără a pune în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, ordinea publică, acumularea veniturilor la bugetul public național și executarea obligaţiilor ce rezultă din tratatele internaţionale.

Art. 1 alin. (4) din Legea stipulează cazurile exceptate de la aplicarea Legii menționate. Astfel, moratoriul nu se aplică în umătoarele cazuri:

 1. în cadrul urmăririi penale;
 2. Banca Națională a Moldovei;
 3. de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
 4. de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privința persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
 5. de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
 6. la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;
 7. la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;
 8. în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător;
 9. în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național;
 10. în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;
 11. în domeniul respectării normelor antiincendiare.


Legea prevede posibilitatea efectuării unor controale excepționale, în cazurile în care există un pericol iminent pentru viața și sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului și pentru mediu. În acest sens, organele abilitate cu funcții de control cor adresa un demers la Ministerul Economiei, în care vor indica temeiurile și necesitatea efectuării controlului. Asupra demersului, Ministerul Economiei se va expune în aceeași zi, adoptînd în acest sens o Decizie.

În cadrul controalelor, legiuitorul a interzis organelor abilitate cu funcții de control de a ridica documente și dispozitive de stocare a datelor, cu excepția cînd organul de control este în imposibilitate de a face copii sau de a înregistra foto și video. În acest caz, organul abilitat cu funcții de control ridică obiectele, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document sau dispozitiv, cu restituirea acestora în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

De asemenea, se interzice organelor cu abilitat cu funcții de control de a aplica sechestru sau sigilii pe bunuri, înăperi sau alte obiecte care ar avea ca efect suspendarea activității persoanei supuse controlului.

În cadrul procedurilor de constatatore a contravențiilor este interzisă percheziția la sediile, locurile de desfășurare a activității de întreprinzător.

Controlul de stat la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, inițiat în domeniile indicate la art. 1 alin. (1), încetează la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu întocmirea actului de constatare în termen de 5 zile lucrătoare.

La cererea agentului economic, controlul de stat inițiat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi poate fi finalizat pentru toată perioada de activitate supusă controlului, stabilită inițial.

Menționăm că scopul prezentei Legi este de crea condiții favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător și al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.