21
10 2015
2291

Modificările și completările Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor

Prin Hotărîrea Guvernului al Republici Moldova nr. 709 din 09.10.2015 publicată în MO nr. 281-290 din 16.10.2015, au fost aprobate modificările și completările Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin HG nr. 1599 din 13.12.2002. Astfel, au fost operate următoarele modificări și completări. La capitolul I al Hotărîrii au fost introduse următoarele noţiuni: Declaraţia de origine/declaraţia pe factură – declaraţia cu privire la ţara de origine a mărfii, întocmită de exportator, expeditor pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie marfa respectivă într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acesteia. Textul declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură figurează în anexele la acordurile cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte. Dovada de origine – certificatul de origine a mărfii sau declaraţia de origine/declaraţia pe factură a mărfii. Declaraţia producătorului – act întocmit de producătorul mărfii în care acesta indică originea mărfii produse, cu descrierea procesului de producere, cu indicarea poziţiei tarifare şi descrierii comerciale a materiei prime utilizate la producerea mărfii, a poziţiei tarifare şi descrierii mărfii produse.”; În capitolul II, legiuitorul a introdus un document nou care atestă faptul producerii mărfurilor în zonele economice libere și anume – Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere conţine valoarea comercială a materiei prime utilizate şi valoarea comercială a mărfurilor produse, inclusiv calculul cotei procentuale a valorii modificate sau indicii prevăzuţi de normele acordurilor internaţionale de comerţ liber ratificate de Republica Moldova.” Totodată, la pct. 25 a fost introdusă lit. d)¹ care prevede că la cererea pentru eliberarea certificatului de origine preferențială, agentul economic urmează să anexeze și declaraţia producătorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament”. De asemenea, a fost modificat pct. 40 din Hotărîre, care prevede acțiunile organului vamal în cazul apariției unor dubii privind originea mărfii sau datele ce se conțin în certificatul de origine sau declarația de origine/declarația pe factură. Astfel, organul vamal este în drept:
  • să se adreseze organului împuternicit, care a eliberat dovada de origine respectivă, sau organelor competente ale ţării de origine a mărfii, cu solicitarea motivată de a comunica date suplimentare sau de precizare. Autorităţile vamale ale Republicii Moldova restituie dovada de origine sau o copie a ei autorităţilor împuternicite pentru verificarea acesteia din ţara exportatoare, indicînd, dacă este cazul, motivele de fond sau de formă care justifică iniţierea unei anchete. La dovada de origine se anexează factura, dacă a fost întocmită, sau o copie a acesteia, autorităţile furnizînd toate informaţiile care au putut fi obţinute şi care sugerează că menţiunile făcute pe dovada de origine respectivă sînt inexacte. Dacă în termenele stabilite în acordurile de comerţ liber la care Republica Moldova este parte nu se obţine un răspuns de la autoritatea împuternicită pentru verificarea dovezilor de origine a ţării exportatoare sau răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauză sau a originii reale a mărfurilor, autorităţile vamale ale Republicii Moldova refuză acordarea preferinţelor prevăzute în acordurile de comerţ liber, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
  • să efectueze sau să solicite efectuarea expertizei mărfurilor importate, în conformitate cu prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare. Controlul dovezii de origine se efectuează prin sondaj sau ori de cîte ori autorităţile vamale ale Republicii Moldova au suspiciuni întemeiate în legătură cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor importate.”;
Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin HG nr. 1599 din 13.12.2002 a fost completat cu Anexa nr. 4: Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor Declaraţia producătorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor Prezenta hotărîre a intrat în vigoare din data de 16 octombrie 2015, data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.