06
09 2013
4401

Comunicat informativ privind trecerea Republicii Moldova la noile Standarde Naționale de Contabilitate din 1 ianuarie 2014

În contextul trecerii Republicii Moldova la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, Ministerul Finanţelor comunică următoarele: În conformitate cu art. 11 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, care stabileşte competenţa autorităţilor statale privind reglementarea contabilităţi, Ministerul Finanţelor, printre altele:
  • elaborează, examinează, aprobă şi publică:
- Standarde Naţionale de Contabilitate; - regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii; - Planul general de conturi contabile;
  • creează grupe de lucru pentru elaborarea actelor normative;
  • acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare.
De asemenea, art. 47 al legii menționate prevede că Ministerul Finanţelor, în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a Legii contabilităţii (1 ianuarie 2008) va elabora şi va aproba SNC în conformitate cu SIRF, precum şi alte acte normative prevăzute la art.11. Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008 la subcapitolul 4.1.2. Elaborarea reglementărilor contabile naţionale în conformitate cu cerinţele Directivelor UE şi SIRF conține următoarele prevederi: SNC reprezintă standarde şi interpretări, bazate pe Directivele UE şi pe SIRF, elaborate, examinate şi aprobate de Ministerul Finanţelor, care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară. Conţinutul de bază al SNC trebuie să corespundă prevederilor SIRF, ţinîndu-se cont, totodată, de cerinţele legislaţiei în vigoare şi de nivelul actual de dezvoltare economică a entităţilor autohtone. SNC adiţional vor conţine exemple practice şi comentarii privind aplicarea prevederilor standardelor. În scopul asigurării unui grad relevant de veridicitate a rapoartelor financiare, SNC trebuie implementate într-un set unic, concomitent cu abrogarea SNC existente. SNC noi vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014. Metodica de trecere de la SNC existente la cele noi va fi elaborată, examinată şi aprobată de Ministerul Finanţelor. Planul general de conturi contabile stabileşte nomenclatorul claselor şi grupelor de conturi contabile şi metodologia de utilizare a acestora. Realizarea acţiunilor menţionate va contribui la ameliorarea cadrului normativ de raportare financiară a entităţilor ce vor aplica SNC, conform cerinţelor reglementărilor contabile internaţionale. Conform pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008 monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014 se pun în sarcina Ministerului Finanţelor. Întru realizarea prevederilor Legii contabilităţii şi Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, Ministerul Finanţelor a aprobat Ordinele Ministrului Finanţelor nr. 118 şi 119 din 6 august 2013 prin care au fost aprobate şi puse în aplicare cu începere din 1 ianuarie 2014 un set de Standarde Naţionale de Contabilitate, Indicaţii metodice şi Planul general de conturi contabile. Acestea vor fi publicate în ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi plasate pe pagina web a Ministerului Finanțelor pînă la finele lunii septembrie 2013. De asemenea, în cel mai scurt timp urmează să fie aprobate Recomandările metodice privind tranziţia la SNC noi, care va conține prevederi referitor la modul de trecere de la SNC existente, în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998, la SNC noi, elaborate în baza Directivelor UE, SIRF și legislația naţională. Ministerul Finanţelor va sprijini entităţile în procesul de trecere la noile SNC prin acordarea ajutorului metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare conform prevederilor SNC noi şi Planului general de conturi contabile.

via http://mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.